speech voor commissie milieu Prov.09-03
U bent nu hier: wijkaanzee.org - Het actuele nieuws uit het dorp Wijk aan Zee >> Dorpsraad >> Werkgroep Milieu >> speech voor commissie milieu Prov.09-03

Geachte Voorzitter en Commissieleden,

Allereerst wil ik u en met name mevr.de Zwart bedanken voor de uitnodiging hier in te mogen spreken. Mijn naam is Douwe Buwalda van de Dorpsraad Wijk aan Zee, Werkgroep Milieu.Ik spreek hier ook namens de heer F.Trautwein vereniging leefbaar Wijk aan Zee. Wij hebben u onlangs benaderd via e-mail. In deze e-mail hebben wij aandacht gevraagd voor de revisievergunning van Corus, die dit jaar wordt vastgesteld. In deze nieuw vast te stellen vergunning wordt tevens de productieverhoging meegenomen. Wij hebben geen bezwaar tegen een hogere productie, goed voor Corus, de IJmond en de economie. Wij maken ons wel zorgen over het milieuaspect. Op schriftelijke vragen van de PvdA-fractie van uw commissie is de reactie van GS: De milieubelasting mag niet meer worden. Dat is een op zich een mooi streven. Echter in de huidige situatie die nu vergund is, zijn er voor Wijk aan Zee al een aantal knelpunten te noemen. Grof stof zo’n 20 ton op jaarbasis, met hieraan waarschijnlijk een zeer hoog Pak-gehalte en we komen als zwaarst belaste dorp van Nederland uit de bus. Ook het Fijn stofgehalte scoort hoog: 15 % hoger dan het landelijke gemiddelde. Stank is een probleem. De huidige voorstellen van uw ambtenaren om dit probleem aan te pakken zijn volgens Corus niet uitvoerbaar en de H2S richtlijn wordt al jaren overschreden. Hiermee kom ik tot het laatste probleem en de reden dat we hier staan: het geluid. We hebben altijd al te maken met de overlast veroorzaakt door Corus met name in de nachtelijke uren. De wet op geluidhinder eist voor deze laatste, dat de nachtelijke waarde niet meer dan 45 dba mag bedragen. Zelfs na een saneringsoperatie blijkt dat dit getal niet gehaald wordt en gemiddeld bijna 47 dba te bedragen. Dit is bijna een verdubbeling aan geluid.(1,7 keer) Binnen uw organisatie wordt thans een besluit voorbereid richting ministerie van VROM om deze overschrijding te legaliseren in een zogenaamd MTG-besluit.(Maximale toelaatbare geluidbelasting), dit in ruil voor meer aandacht voor stank en stof van Corus. Wijk aan Zee wordt op alle aspecten zwaar (over) belast. Wij zijn tegen meer ruimte op welk milieuvlak dan ook. Kortom voorgestelde verruiming van het MTG-besluit is onacceptabel voor het dorp. Corus heeft laten onderzoeken dat, 11 miljoen nodig is om de geluidbelasting binnen de wettelijke norm te houden. Dit inclusief de productieverhoging. Corus vindt deze maatregelen niet kosteneffectief. Milieumaatregelen zijn nooit kosteneffectief! Ze worden genomen alleen genomen omdat de overheid dit voorschrijft! Wij vragen de commissie te stellen dat Corus zich gewoon te houden heeft aan de wet geluidhinder en dat deze commissie dit nieuw vast te stellen besluit afkeurt.

Ik dank u voor de aandacht.

Deel v/h concept verslag commissie Milieu Prov.

PROVINCIE NOORD-HOLLANDCONCEPT

Commissie Natuur, Landschap, Water en Milieu

9 maart 2005

 

Voorzitter:L.M. Cornelissen

Gedeputeerden:A. Moens (GrLi), P. Poelmann (D66), H. Schipper (CDA)

Commissiegriffier:mw M. de Zwart

Aanwezig:CDAC.P. van Diest, C.A.G.M. van Montfort, C. Stevens

CU-SGP

D66C. van Boltaringen

GroenLinksK.W.C. Breunissen, mw R. Diktas

LPF

Ouderenpartij NH/VSP

PvdAM.H.J. van der Heijde, J. Korver, A.P. van der Meché

SPA.A. de Vries

VVDA.P. Bouwens, H.M.M. Rotgans

Afwezig:J. Bezemer CU-SGP), G.J.M.A le Belle (D66), P.J. Bruystens (ONH/VSP), W.J.M. Holthuizen (VVD)

Vrts aanwezig: dhr De Jong (vz. Faunabeheereenheid), dhr Vreedenburgh (directeurPWN)

Ambt. onderst.: hr. Eggenhuizen (punt 3), heren W. Bakker en S. Bakker (punt 5); hr. Holtes (punt 6), hr. Min (punt 7), mw. Kuijper (punt 9).

Verslag: Verslagbureau Stan Verschuuren

1.Opening en mededelingen Voorzitter

2.Vaststellen van de agenda

B-Agenda

3.Brief GS inzake goedkeuring Faunabeheerplan

4.Brief Milieufederatie Noord-Holland inzake reconstructie vliegveld Hilversum

5.Brief Vereniging Leefbaar Wijk aan Zee en Dorpsraad Wijk aan Zee inzake revisievergunning Corus

6.Jaarrapportage 2004 agenda Recreatie en Toerisme

1.Brief hr. Poelmann inzake bodemdaling en

2.Brief g.s. inzake goedkeuring Kostentoedelingsverordening AGV 2005

3.Brief g.s. inzake goedkeuring Kostentoedelingsverordening en Omslagklassenverordening Rijnland 2005

4.Brief g.s. inz. N236/Natuurverbinding Naardermeer-Ankeveense Plassen

5.Beantwoording van door commissieleden gestelde vragen/voldoen aan toezeggingen :
a. Brief g.s. inz. Plan van aanpak locatiestudie waterbergingHaarlemmermeer 
b. Brief hr. Poelmann inz. Cultuurhistorie in de regeling landschapselementen
c.Brief hr. Schipper inz. Beantwoording vragen kampeerterrein Loodsduin op
Texel en actualisatie 2004 UNA programma‘Water als economische Drager’

6.Brief g.s. inz. Startnotitie Integrale Beoordeling aanpak Zwakke Schakels

7.Brief hr. Poelmann inz. Mountainbiken in het Noordhollands Duinreservaat

8.Brief g.s. inz. Waterschapsgrens Amsterdam-Noord

9.Brief g.s. inz. Brochure Milieutips voor het Midden- en Kleinbedrijf

II. Brieven van derden :

1.Brief ANWB inz. Landelijk Zwemwatersymposium op 11 maart 2005

2.Brief Stuurgroep Waddenprovincies inz. Interprovinciaal Beleidsplan Waddengebied-2 (IBW-2)

3.Brief van de Vereniging Vrienden van het Gaasperplaspark inz. Werkplan Groenvoorziening Zuidoost

4.Brief CdK van Friesland ; samenvatting eindrapportage van het Waddenzeeforum aan de betrokken ministers in Nederland, Duitsland en Denemarken

V Nieuwsbrieven /brochures etc. 

Algemeen

11.Verslag van de vergadering van 4 februari 2005

12.Rondvraag

13.Sluiting


1.Opening en mededelingen Voorzitter

Voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.Brief Vereniging Leefbaar Wijk aan Zee en Dorpsraad Wijk aan Zee inzake revisievergunning Corus

Dhr Buwalda spreekt namens de Dorpsraad Wijk aan Zee, waarvan hij trekker is van de werkgroep Milieu, en namens dhr Trautwein van de Vereniging Leefbaar Wijk aan Zee. Hij geeft een nadere toelichting op de brief die aan de commissie is verstuurd. GS hebben aangegeven dat de milieubelasting in de IJmond niet mag stijgen. Maar in de huidige situatie die is vergund doen zich al knelpunten voor: zo is bij grofstof sprake van 20 ton op jaarbasis, waarschijnlijk met een hoog PAK-gehalte - Wijkaan Zee is in dat opzicht het zwartst belaste dorp in Nederland. Het fijnstofgehalte is 5 procent hoger dan het landelijke gemiddelde; er is stankoverlast, terwijl de door de provincie voorgestelde maatregelen volgens Corus niet uitvoerbaar zijn. En de HPS-richtlijn van de WHO wordt al sinds jaar en dag overschreden. Daarnaast wordt de geluidsproductie van Corus in het dorp altijd ervaren als een continu achtergrondgeluid, met af en toe piekgeluiden van bijv. rangerende treinen. Het aantal klachten over Corus is tussen 1999 en 2003 vervijfvoudigd, en het aantal klachten daarvan over geluid is in die tijd gestegen van 3,4 naar 15 procent. Voor de nachtelijke uren wordt de wettelijke norm van 45dBA overschreden. Gemiddeld is sprake van 46,7 dBA - dat is in praktijk tweemaal zoveel lawaai als de wet toestaat. Vanuit de provincie wordt nu een besluit voorbereid om die situatie te legaliseren, een zogenaamd MTG-besluit, in ruil voor meer aandacht van Corus voor de overlast van stank en stof. Wijk aan Zee wordt op alle aspecten zwaar dan wel overbelast, en het dorp is tegen meer ruimte tav welke milieunorm dan ook. De voorgestelde verruiming van het MTG-besluit is voor het dorp onacceptabel. Coris heeft laten onderzoeken dat voor uitbreiding binnen de wettelijke normen een investering van €11 miljoen nodig is. Corus vindt dat niet kosteneffectief. Maar milieumaatregelen zijn dat nooit. Ze worden slechts genomen omdat de overheid die voorschrijft. Daarom vraagt hij de commissie te zorgen dat Corus zich houdt aan de Wet geluidhinder, en te voorkomen dat het MTG-besluit wordt ingediend.

Dhr Van der Heijde (PvdA) vraagt of dhr Buwalda het dorp vertegenwoordigt - of zijn er in het dorp nog andere geluiden te horen?

Dhr Buwalda antwoordt dat geluidsbeleving altijd een subjectieve zaak is. Maar hij is gekozen in de dorpsraad Wijk aan Zee.

Dhr Moens (Ged.) beseft terdege dat er in de regio een groot spanningsveld bestaat tussen milieubelasting en de woonfunctie, en daar maken gemeente, provincie maar ook Corus zich zorgen om. Er lijkt sprake van welhaast onoverkomelijke verschillen die toch overbrugd moeten worden. Er moet nu een revisievergunning worden verstrekt, waarbij de bescherming van de bevolking en de rechtszekerheid van het bedrijf geregeld moeten worden, en het is de provincie die daarin een knoop moet doorhakken. Natuurlijk kan daarbij niet louter worden uitgegaan van het streven om de groei/productiemogelijkheden van Corus te beperken om bijv. woningbouw mogelijk te maken. Want er spelen ook andere belangen - en ook daar is men zich in de Dorpsraad van bewust.

Bij het opstellen van de revisievergunning wordt opnieuw gekeken naar de maximaal toelaatbare belasting overdag en ’s nachts. Hij heeft Corus echter aangegeven dat geluid één aspect is, maar dat in toenemende sprake is van maatschappelijke onrust en wetgeving op het terrein van luchtkwaliteit cq de uitstoot van fijnstof en andere stoffen. Hij heeft er daarom bij Corus op aangedrongen om bij de aanvraag van een revisievergunning aan te geven welke maatregelen op dat gebied worden genomen. Daarover is hij nu in gesprek met Corus. Omdat het aanleveren van gegevens niet soepel verloopt zal de streefdatum van 14 april niet gehaald worden, en zal de definitieve revisievergunning nog langer op zich laten wachten. Maar hij wil een en ander wel voor 1 januari 2006 afgerond hebben.

Oorspronkelijk had Corus twee oxy-staalfabrieken in bedrijf, met resp. vergunningen voor 2,5 en 6,5 miljoen ton staal. De eerste fabriek is gesloten, en in de tweede fabriek wil men de productie opvoeren van 6,5 naar 8 miljoen ton staal. Corus ging ervan uit dat er geen probleem zou zijn omdat gebleven werd binnen het oorspronkelijke totaal van 9 miljoen ton voor de twee fabrieken, maar daarmee is hij niet akkoord gegaan; de stijging zal wel degelijk consequenties moeten hebben. Daarover is nu overeenstemming bereikt. Het bedrijf is zich zeer bewust van haar verantwoordelijkheid tegenover de omgeving en heeft de afgelopen jaren al €30 miljoen geïnvesteerd in milieumaatregelen. Er wordt nu op ambtelijk en bestuurlijk niveau intensief overleg met elkaar gevoerd om te komen tot een zo goed mogelijke regeling, vanuit het besef dat geen van de partijen volledig zijn zin kan krijgen.

Dhr Breunissen (GrLi) noemt Corus een prachtig bedrijf dat met het oog op de werkgelegenheid behouden moet blijven voor de provincie. Maar er zit natuurlijk wel een spanningsveld tussen het functioneren van het bedrijf en de leefbaarheid van de omgeving. Zijns inziens zijn daarover bij het vaststellen van het streekplan Noord-Holland-Zuid de afwegingen gemaakt. Zo valt in het streekplan te lezen dat de geluidsproductie van Corus teruggedrongen moet worden. Dat wordt nu niet gehaald, en hij begrijpt van inspreker dat GS een grotere geluidsproductie willen toestaan. Als dat zo zou zijn zou dat in strijd zijn met het streekplan en de belangen van de bewoners. Vanwege de uitbreiding van de staalproductie hebben de gemeentes in de IJmond gevraagd om eerst een MER te houden. Is Ged. daartoe bereid?

Dhr Van der Heijde (PvdA) stelt dat het in deze niet gaat om de eerste gedoogvergunning die de provincie afgeeft, en bij de behandeling van de handhaving heeft hij aangegeven dat de PvdA-fractie zich op het standpunt stelt dat gedogen louter kan worden toegestaan in geval van overmacht. Hij erkent echter dat tav Corus sprake is van een duivels dilemma tussen economie en milieu, bedrijvigheid of gezondheid, en met behandeling via de B-agenda wordt het probleem zijns inziens geen recht gedaan. Het gaat om de afweging tussen welvaart en welzijn, en hoever men daarin wil gaan: laat de provincie zich meedrijven op de stroom of gaat het tegen de stroom in, en dat onderwerp zal nog vele malen aan de orde komen, denk aan Schiphol, Tweede Coentunnel, A1... Bij Corus is de rek er zijns inziens wel een beetje uit. Hij wil best geloven in de beste bedoelingen van het bedrijf, maar op een gegeven moment zijn de benodigde milieu-investeringen zodanig dat het bedrijf niet meer kan concurreren met bedrijven elders, die op gebied van milieu geen strobreed in de weg wordt gelegd, zoals in China. Maar wat is het alternatief? Want als Corus vertrekt zullen de werknemers elders werk gaan zoeken, met alle mobiliteit en milieuvervuiling van dien. Dat alles laat echter onverlet dat zijn fractie van mening is dat de wet gehandhaafd moet worden, en dat moet worden afgezien van het steeds verder oprekken van de normen.

Dhr Rotgans (VVD) heeft er alle vertrouwen in dat deze Ged. van GroenLinks zijn geloof niet zal verloochenen en uiterst zorgvuldig zal omgaan met dit dossier. Er spelen wat hem betreft meer dilemma's dan die welke al zijn genoemd. Want zoals mensen die rond Schiphol wonen last hebben van geluidsoverlast maar ook blij zijn te kunnen vliegen, zo hebben de bewoners in de IJmond weliswaar ook te maken met overlast van Corus, maar zijn velen van het bedrijf afhankelijk voor een inkomen. Er zal toegewerkt moeten worden naar een evenwicht. Hij denkt overigens niet dat bij de af te geven revisievergunning sprake kan zijn van gedogen of het oprekken van wettelijke normen, want het is de minister die zijn goedkeuring moet geven aan de revisievergunning; die zal dus wel rechtmatig moeten zijn.

Dhr Van Montfort (CDA) wijst erop dat Corus nu al een van de belangrijkste werkgevers is in de provincie, en dat belang zal in de komende jaren alleen nog maar verder toenemen als sprake kan zijn van productie-uitbreiding. Voor het CDA is het vooral van belang dat Corus goed kan aantonen welke inzet het concreet pleegt om de situatie rond de geluidshinder en milieubelasting te verbeteren. Dat lijkt hem beter dan heel precies te kijken waar de grenzen liggen.

Dhr Van Boltaringen (D66) vindt Corus een belangrijk bedrijf voor de provincie, en wil dat graag zo houden. Hij kan zich vinden in de inzet van de Ged. tav de revisievergunning: dat het bedrijf aangeeft welke concrete maatregelen het gaat nemen. Dat zal vervolgens ook getoetst moeten worden.

Dhr De Vries (SP) beseft het enorme economische belang van Corus voor de provincie, en de SP wil dat graag zo houden. Dat laat onverlet dat Corus een onderneming is, die enerzijds rendabel moet werken maar anderzijds economisch moet opereren binnen de bestaande wet/regelgeving. Daarom kan het niet zo zijn dat Corus aangeeft welke maatregelen het bedrijf bereid is te nemen, maar zal de provincie moeten aangeven wat het vindt dat moet gebeuren. En tegenover een mogelijke investering van €11 miljoen staat natuurlijk een teruglopend ziekteverzuim. Het lijkt de SP-fractie een uitdaging voor het bedrijf om de uitbreiding te realiseren binnen wet/regelgeving.

Dhr Moens (Ged.) antwoordt dat een MER alleen nodig is bij een significante wijziging van een situatie die gevolgen kan hebben voor het milieu. Daar is hier geen sprake van.

Vanuit zijn zorgen voor het milieu heeft hij recentelijk de Buffertheorie ontwikkeld. Die houdt in dat bij het verlenen van vergunningen rekening moet worden gehouden met de toekomst in die zin, dat waar sprake is van een combinatie van wonen en bedrijvigheid voorkomen moet worden dat die tzt te dicht naar elkaar toe groeien. Daarbij onderscheid hij twee soorten buffers: een voor geluid en een voor luchtkwaliteit. Die tweede buffer is erg gecompliceerd, en om de contouren van die buffer in kaart te brengen worden nu metingen verricht om te kijken waar het fijnstof etc. terechtkomt en in welke mate.

In 1996 zijn saneringsafspraken gemaakt met Corus. Die zijn voor het overgrote deel uitgevoerd. De streefwaarde van gemiddeld 55 dBA wordt nergens meer overschreden, op twee plekken na: een klein stukjes bij Wijk aan Zee en een klein stukje aan de zuidkant van het kanaal. Hij wil GS voorstellen om die uitzonderingen (57 dBA) goed te keuren, maar wel in relatie tot de maatregelen die Corus gaat voorstellen om de uitstoot van fijnstof en andere luchtverontreiniging te voorkomen.

Van een gedoogsituatie is in geen enkel opzicht sprake. Het bedrijf is gegund. Maar het bedrijf groeit en heeft een nieuwe vergunning nodig, en die moet er zo snel mogelijk komen. De vergunning wordt verleend door GS, en omdat hij de betrokkenheid van de Staten bij dit dossier goed kan voorstellen zal hij de commissie daar zeer nauw bij betrekken. Hij kan zich voorstellen dat de commissie zich afvraagt waarom Corus niet bereid zou zijn €11 miljoen te investeren als het de uitbreiding daarbij binnen de wettelijke normen zou kunnen regelen. Maar hij verzekert de commissie dat het benodigde bedrag eerder het tienvoudige van €11 miljoen zal bedragen. Het is dan ook absoluut niet zo dat het bedrijf niet bereid zou zijn om te investeren in milieumaatregelen, en dat de bevolking daar dan maar onder moet lijden.Dhr Breunissen (GrLi) wijst erop dat met het accepteren van de twee plekken met een grotere geluidsbelasting inbreuk wordt gemaakt op de leefbaarheid voor de desbetreffende bewoners in Wijk aan Zee en IJmuiden - aan de buffertheorie heeft men dan niet veel. Heeft het toestaan van de twee uitzonderingen consequenties voor het toestaan van nieuwbouw in het gebied?

Hij erkent dat een MER niet verplicht is, maar een MER is wel heel nuttig en wordt gewenst door de regio. Is een MER dan niet een transparante manier om alle milieu-effecten in beeld te brengen? Daar kunnen alle betrokkenen hun voordeel mee doen.

Dhr Van der Heijde (PvdA) sluit zich aan bij het verzoek om een ‘vrijwillige’ MER. Hij kan zich vinden in de inzet van Ged. om Corus te houden aan de verstrekte vergunningen - want hij erkent dat van gedoogvergunningen geen sprake is geweest. Hij zou graag zien dat Ged. de commissie informeert als de rapportages beschikbaar zijn - en het liefst nog vóór GS een besluit nemen. Tot slot meldt hij dat ook de PvdA Corus een belangrijk bedrijf vindt.

Dhr Rotgans (VVD) acht een MER niet wenselijk. Want een MER kost tijd, geld en capaciteit, en die kunnen beter anderszins ingezet worden.

Dhr Van Montfort (CDA) steunt de inzet van Ged. Het lijkt hem mede met het oog op het draagvlak voor de te verlenen vergunning van belang dat duidelijk wordt gecommuniceerd over de milieumaatregelen die Corus van plan is te gaan nemen.

Dhr De Vries (SP) sluit zich aan bij de inbreng van de fracties van GroenLinks en PvdA.

Dhr Moens (Ged.) stelt dat het opstellen van een MER niet in verhouding zou staan tot de revisieaanvraag die voorligt, nog afgezien van het feit dat een MER hier geen meerwaarde zal hebben. Hij is dan ook niet bereid een MER te laten opstellen.

Door de mogelijke uitzonderingen is in de desbetreffende gebiedjes inderdaad sprake van meer geluidsoverlast, en dat kan gevolgen hebben voor nieuwbouwplannen. Aan de andere kant is hem ook bekend dat de gemeente Wijk aan Zee dolgraag wil bouwen, zelfs in gebieden binnen de 55dBA-contour, wat niet is toegestaan. En bouwen in de gebiedjes tussen de 55 en 57dBA zet geen zoden aan de dijk.

Hij is het eens met degenen die zeggen dat het van het grootste belang is dat Corus concreet aangeeft welke maatregelen het wil gaan nemen tav geluid en stof, en wel zodanig dat zij meetbaar, hanteerbaar en toetsbaar zijn.

Hij zegt toe met het onderwerp terug te komen naar de commissie op het moment dat GS een beslissing kunnen nemen over een concept van de af te geven revisievergunning. Dat zal kort na het zomerreces zijn. Maar dan vraagt hij wel om een serieuze behandeling.