notulen mei 2008
Notulen Dorpsraadvergadering  14 mei 2008
 
Aanwezig:          Jan Budding, Immy Kroon, Wil de Korte, Roland Snijders, Monique Verhagen, Sauw Buwalda, Linda Valent, Ton Mars, Vincent Boelhouwer (wijkcoördinator), Ella de Jong (notulist)
 
Afwezig:            niemand
 
Publieke tribune: niemand
Mededelingen wijkcoördinator
 
Geen punten van Vincent.
 
Communicatie
 
Gesprek met de burgemeester op 25 april
 
Sauw en Jan hebben een gesprek van een uur gehad over verschillende onderwerpen. De eerste indruk is goed, je kan het niet met elkaar eens zijn en dat is jammer maar daar gaan we dan wat aan doen. Het was een goed gesprek. Daadkrachtig, duidelijk, zakelijk en ontspannen.
 
Nauwer contact met het dorp
 
Ton zoekt naar een manier om iedere bewoner van Wijk aan Zee te betrekken bij de dorpsraad. De negatieve toon vanuit het dorp over de dorpsraad valt niet altijd in goede aarde bij de dorpsraadleden en vice versa.
Het standpunt is goed en er worden verschillende opties genoemd; nieuwsbrief, themabijeenkomsten met zorgvuldig gekozen onderwerpen die in het dorp leven en de respons opvoeren, mailing met vragen naar de mening van de bewoners, een stand of plek op het dorpsfeest van de dorpsraad, website met reactie mogelijkheid (wat doen we met de reacties?).
De werkgroep communicatie gaat hiermee aan de slag en komt met verder uitgewerkte ideeën.  
In juni gaan we hier verder over vergaderen en in september wordt er een goed samengesteld pakket aangeboden.
 
Dorpsbelangen
 
Buurtoverlast
 
Na een bewogen eerste paar maanden in Hotel de Wijck met de buitenlandse werknemers is het rond Pinksteren rustig geweest. Bij klachten lost Otto Werkt de situatie meteen op. Jos Nagel is niet meer betrokken bij Hotel de Wijck. Op mail van Ton naar Huib Grootes van de gemeente wordt niet gereageerd. Vincent zal hier achter aan gaan.
 
 Ontvangen brief over brandweerzorg
 
Tijdens het gesprek met de burgemeester is dit onderwerp ook aan de orde gekomen. De brief had vooral een zakelijke inhoud. De brandweerorganisatie neemt genoegen met een dekkingspercentage van 80%. Een groot deel van de 20% is de bereikbaarheid van Wijk aan Zee.
Heliomare heeft als instelling ontruimingsverplichtingen, ook na kantooruren.
De zomerhuisjes horen bij de regeling over het strandbeleid.
De overschrijding van de tijd ligt tussen de 1 en 3 minuten.
Er is een alternatieve route over het Corus terrein mocht de Zeestraat afgesloten zijn.
 
Milieu
 
Corus/multiserv
 
Multiserv (verwerkingbedrijf van Corus) krijgt nieuwe vergunningen. De werkgroep milieu heeft bedenkingen op het ontwerp van de provincie en zal deze verder uitwerken.
 
Gezondheidsonderzoek
 
Rinske Keuken van de GGD maakt zich zorgen over de uitzending van Zembla. Er waren weinig instellingen bereid om mee te werken.
Er wordt een vervolgonderzoek over de gezondheid opgezet.
Vincent zal het voortouw nemen en een overleg organiseren.
 
Waterlandakkoord
 
De stukken zijn klaar en mochten ingezien worden. Met de uitzending van Zembla in het vooruitzicht werd de toezegging teruggetrokken. Er wordt nu een Wop (wet op de openbaarheid) verzoek ingediend om inzage te krijgen in de stukken. Jan neemt dat voor zijn rekening. 
 
Luchtkwaliteit
 
Er is een actieprogramma van de gemeente over de luchtkwaliteit in de IJmond. De werkgroep milieu gaat hierop reageren.
 
Ruimtelijke Ordening
 
Nieuwbouw Relweg/Verlengde Voorstraat
 
Klaas van Amersfoort heeft een huis gekocht op de Relweg.
De welstandscommissie is akkoord. Het plan is om in december met de sloop te beginnen. Architect Piet Wieringa is bezig met het ontwerp. Klaas wordt uitgenodigd in de dorpsraad om de stand van zaken door te geven.
 
Rondvraag  
 
Ton vertelt dat het weekend op 3/4/5 mei super is verlopen met de senioren uit Ströbeck. Na de goed bezochte kerkdienst is er samen een krans gelegd bij het monument. Er zijn veel excuses geweest om wat ze “ons” hebben aangedaan. Het was een mooi en emotioneel weekend.
 
Sauw meldt dat er gesloopt wordt op het terrein van Speldorado en vraagt aan Vincent of er een sloopvergunning is aangevraagd.
Er is een vergunning aanvraag maar geen vergunning verleend.
 
Is er een besluit over de weide?
Het eerste collegebesluit wordt 10 juni verwacht. 2008 wordt als een verloren jaar gezien. Dat is zwaar balen, tijdens besprekingen met Gert Geertsema en wethouder Mosk zijn afspraken gemaakt om na het rapport uit Wageningen zo snel mogelijk te beginnen met het inzaaien van de voormalige wadi.
Vincent benaderd Gert Geertsema om het rapport uit Wageningen in te zien en aan de dorpsraad te sturen.
 
Er wordt geparkeerd op de punt van de Dorpsduinen door Heliomare. Het is toegestaan. Op deze manier worden de Dorpsduinen ontzien.