notulen maart 2008
Notulen Dorpsraadvergadering  12 maart 2008
 
Aanwezig:      Jan Budding, Immy Kroon, Wil de Korte, Evelien Priester, Roland Snijders, Monique Verhagen, Ton Mars, Vincent Boelhouwer (wijkcoördinator), Ella de Jong (notulist)
Afwezig:        Sauw Buwalda
 
Publieke tribune: Klaas Vos (PvdA), Paul Meiland (CDA)
 
Publieke tribune
 
Klaas Vos vraagt of iemand al iets heeft vernomen van de enquête over de veiligheid die door het Kennemer College afgenomen zou worden.
Die is nog niet in het dorp gesignaleerd.
 
Paul Meiland heeft schriftelijke vragen gekregen over de strandpaviljoens. Weet de dorpsraad hiervan? Nee.
 
Mededelingen wijkcoördinator
 
Wijkbudget
 
Het wijkbudget voor 2008 is op. Het speeltoestel aan de Stetweg heeft een flinke hap uit het budget genomen en het laatste geld is gegaan naar het paaseieren zoeken. Er zijn meer aanvragen binnen gekomen, helaas kunnen die niet worden gehonoreerd.
 
Communicatie
 
Jaarverslag
 
Elke werkgroep heeft tekst ingeleverd. Jan is nu bezig met de lay-out en het jaarverslag zal gepresenteerd worden op de jaarvergadering van woensdag 26 maart. Er staat geen aankondiging in de Jutter. Er worden persberichten gestuurd naar de kranten, en op het bord zal de vergadering worden aangekondigd.
 
Overleg burgemeester
 
Graag van te voren de vragen en ideeën naar Vincent Boelhouwer zodat de burgemeester zich kan voorbereiden.
 
Dorpsbelangen
 
Brandveiligheid
 
De brief is de deur uit n.a.v. van het rapport dat is verschenen van de brandweer met een overschrijding van de opkomsttijd in Wijk aan Zee met 3 minuten. Er is nog geen reactie gekomen. Graag Vincent Boelhouwer de brief mailen.
 
 Plan van Aanpak buitenlandse werknemers
 
Er is aangedrongen op de stukken en antwoorden op de vragen die gesteld waren. De antwoorden zijn binnen evenals een kopie van de vergunningen. Monique scant de vergunningen.
Evelien vraagt of er controle wordt uitgevoerd, het huisje naast de Wijck heeft een plank voor de ramen. Alles melden bij het meldpunt.
 
Waterlandakkoord
 
De stukken die opgevraagd zijn bij het college van Beverwijk zijn binnen. De provincie heeft de regie.
Nu moeten de stukken van de provincie nog opgevraagd worden. Dit moet officieel gebeuren door de voorzitter en de secretaris.
 
Milieu
 
Uitspraak Raad van State
 
De uitspraak is nog niet geweest, er wordt gestreefd naar een uitspraak binnen 12 weken maar het kan ook een jaar duren. Geduld.
 
Ondersteuning GGD onderzoek naar longaandoeningen
 
Na het lezen van de brief door Dokter Oudvorst is de brief officieel gemaakt en verstuurd. In februari vorig jaar is er een vraag geweest van basisschool de Vrijheit over dit onderwerp. Er is een rapport verschenen. Vincent, graag een afschrift van het rapport naar de Dorpsraad.
 
Ruimtelijke Ordening
 
Bouwplannen
 
Speldorado. Er is te vroeg een zienswijze ingediend. De zienswijze wordt gehandhaafd en gekoppeld aan het bestemmingsplan.
Heliomare. Er worden tijdelijke verblijfruimtes gebouwd. De heer van Bourgonje van stichting Duinbehoud houdt in de gaten of er niets met de duinen gebeurd.
Corus. Er wordt een nieuwe hal gebouwd ter vervanging van een oude hal op dezelfde plek.
Moriaan. Het bestuur van het dorpshuis de Moriaan studeert met de betrokken wooncorporaties Pré Wonen en Woon op Maat op de haalbaarheid van nieuwbouw. Zodra daarover meer duidelijkheid en ook zekerheid bestaat, neemt het bestuur een volgende stap. Daarbij valt te denken aan overleg met de gemeente en als dat bevredigend is afgerond: overleg met de inwoners van Wijk aan Zee. In dat overleg komt niet alleen de inpassing van het gebouw in de bebouwde omgeving aan de orde, maar óók de bundeling van gemeenschapsfuncties, zoals sport, zorg en welzijnswerk/WMO.
 
 Dorpsweide
 
Op 4 maart was de dorpsraad uitgenodigd voor een raadscommissie over het gebruik van de dorpsweide. Helaas kon de dorpsraad daar niet bij aanwezig zijn. Klaas Vos zorgt dat de dorpsraad een verslag krijgt.
Voor 10 juni is er een nieuwe uitnodiging met de commissie van info en volksvertegenwoordiging over de dorpsraad.
 
Op 11 maart was er een bespreking met de gebruikers van de weide en Fred Mosk en Gert Geertsema van de gemeente. Het wachten is nu op een rapport uit Wageningen van een grasdeskundige. Dit wordt eind van de maand verwacht. Er zal dan z.s.m. actie ondernomen worden wat betreft het inzaaien, vooruitlopend op verdere beslissingen.
 
Uitslag parkeerenquête
 
29% van de 1500 uitgezette formulieren zijn geretourneerd. Oplossingsrichtingen aangeven. Beverwijk neemt de verantwoordelijkheid. Voorstel van de dorpsraad, op een zorgvuldige manier terugkoppelen naar het dorp. Vincent maakt een voorstel.
 
WMO/Welzijn
 
Themabijeenkomst WMO 4 & 5 maart
 
De eerste bijeenkomst voldeed niet aan de doelstelling. Alie Blokhuis van SaWaZ en vier ambtenaren van de gemeente waren aanwezig. Toch was het een vruchtbare discussie. Met de invoering van het nieuwe subsidiesysteem, BCF, blijven de aanvragen beneden de € 20.000.- staan als aanmoedigingssubsidie. De instellingen die te maken hebben met hogere subsidie moeten zich houden aan het BCF, beleidsgestuurde contract financiering.
De tweede bijeenkomst op woensdag 5 maart werd goed bezocht. Dertien senioren waren aanwezig. Hetty Wolthuis van ErgoABC van Heliomare vertelde levendig over het adviesbureau. Ze ondersteunen aanvragen betreffende woon- en vervoersvoorzieningen naar de verschillende gemeentes.  
 
 
Complimenten voor het openbare gedeelte.