notulen juni 2008
Notulen Dorpsraadvergadering  11 juni 2008
 
Aanwezig:          Jan Budding, Immy Kroon, Wil de Korte, Roland Snijders, Monique Verhagen, Sauw Buwalda, Linda Valent, Ton Mars, Ella de Jong (notulist)
 
Afwezig:            Vincent Boelhouwer (wijkcoördinator)
 
Publieke tribune: Paul Meiland (CDA) Klaas Vos (PvdA)
 
Communicatie
 
Mediacontacten 28 mei 2008
 
Over het algemeen genomen werkte de pers genuanceerd en wist men waarover het ging al werden er ook relaties gelegd die er niet waren. De dorpsraad kon snel reageren na de uitspraak van de Raad van State, er was al een standpunt en bericht in elkaar gedraaid dat na de uitspraak meteen op de website www.wijkaanzee.org stond. Minister Cramer heeft een verder onderzoek aangekondigd, het zou goed zijn om dokter Oudvorst te betrekken bij de onderzoeken.
 
Conferentie dorpsraden op 6 juni 2008
 
Op de conferentie waren zo een honderd wijkraden uit Noord-Holland aanwezig. Het was leerzaam en er werden mooie woorden gesproken over  representatie, informatie en participatie. Iedereen worstelt met de vraag hoe je de mensen achter de kachel vandaan krijgt?
Meerdere aanwezigen waren voor een convenant en de commissaris van de koningin zou dit verder bevorderen.
 
Nieuwsbrief Dorpsraad
 
Er werd met gemengd enthousiasme gereageerd op het voorstel van Jan Budding over de manier van aanpak. De website wijkaanzee.org zou er wat aantrekkelijker uit moeten zien, meer foto’s en doorklik/link mogelijkheden. Wie gaat dat doen? 1 á 2 keer per maand moeten de actuele zaken toegevoegd worden met een simpele uitleg, meer beelden en minder woorden.
 
Voorlichting over milieu in Wijk aan Zee
 
De milieugroep doet het uitstekend maar is vaak moeilijk te begrijpen. Wat willen de mensen weten? Veel bewoners begrijpen niet waarom er een aanval is op Corus (het was een aanval op de provincie en de uitgegeven vergunningen) en er een Dorpsfeest georganiseerd wordt dat in het teken staat van Vuur & IJzer/Corus.
Jan Budding zal een stukje schrijven voor de Jutter met de vraag of er behoefte is aan een bijeenkomst en voorlichting en mailt het rond. Linda Valent zal een chronologische tijdsbalk maken met de gebeurtenissen die tot nu toe gebeurd zijn en wat er in de toekomst verwacht wordt.
Opmaak website www.wijkaanzee.org
 
Sauw Buwalda gaat een afspraak maken met Tim de Koning en Kuno Hamers over de opmaak van de site. De site wordt goed bezocht en heeft enkele honderden hits per week. Meer beelden en minder woorden en zo weinig mogelijk klikken is het uitgangspunt.
 
Dorpsbelangen
 
Brandveiligheid in Wijk aan Zee
 
N.a.v. een brief van de Burgemeester over het genoegen van de brandweerorganisatie met een dekkingspercentage van 80% waarvan een groot deel van de 20% de bereikbaarheid van Wijk aan Zee is, zal Jan Budding een brief schrijven.
Heliomare zit met hetzelfde probleem, de brandveiligheid is optimaal maar de gemeente blijft de eindverantwoordelijke.
Er is een alternatieve route over het Corus terrein mocht de Zeestraat afgesloten zijn.
 
Milieu
 
Uitspraak Raad van State
 
Corus bestudeerd de uitspraak. De minister heeft geantwoord en er wordt een onderzoek opgezet in samenwerking met de GGD, long- en huisartsen. De Dorpsraad zou hier ook graag bij aanwezig zijn. D.m.v. een persbericht en een brief naar de RIVM zal dit kenbaar gemaakt worden.
 
GGD/RIVM onderzoek
 
Linda Valent wil graag namens de Dorpsraad betrokken worden bij het RIVM onderzoek. Zij is zelf onderzoekster en kan bijdragen aan de kwaliteit van het onderzoek. De nieuwe vergunning verstrekking wordt over twintig weken verwacht. De voorlopige voorziening blijft van kracht zolang er nog niet beslist is. De RIVM wil in gesprek met de burgers, hier zal op gereageerd worden.
 
Waterlandakkoord
 
Op 19 mei is er een brief van de provincie gekomen met alle stukken die openbaar zijn. De vraag is nu waarom niet alle stukken openbaar zijn, de provincie geeft geen redenen en geen motivatie. We gaan een brief schrijven naar Gedeputeerde Staten om in bezwaar te gaan tegen deze beslissing en inzage te krijgen in alle stukken.   
 
Zienswijze luchtkwaliteit IJmond
 
Er is een actieprogramma van de gemeente over de luchtkwaliteit in de IJmond. De werkgroep milieu heeft een zienswijze ingediend die te lezen is op de website www.wijkaanzee.org.
 
Ruimtelijke Ordening
 
Van Ogtropweg 2/Hotel de Kluchte
 
In 2006 is er een stuk afgegraven van het duin, de milieupolitie gaat er nu (pas) achteraan.
Er is een vergunning afgegeven voor een overkapping aan de achterkant van het hotel.
 
Nieuwbouw Relweg/Verlengde Voorstraat
 
Het is nog niet duidelijk hoe het staat met de plannen. Jan Budding houdt contact met Klaas van Amersfoort.
 
Speldorado
 
Er is gesloopt en verder weinig over bekend.
 
Neeltje Snijdershof/Voorstraat
 
Hier is ook nog niets over bekend.
 
Jaarrond strandpaviljoens
 
Het streekplan is vastgelegd. Het is nu aan de gemeente om het bestemmingsplan te herzien. Dit zal tijd gaan vergen omdat de gemeente ook met Rijkswaterstaat en het Hoog Heem Raadschap (HHRS) te maken heeft.
 
Dorpsweide, raadscommissie vergadering 10 juni 2008
 
Paul Meiland verteld dat de gemeenteraad het de leukste discussie vond in tien jaar. Iedereen kon zijn woordje doen. Het was een open en eerlijke discussie en inhoudelijk prima. Klaas Vos sluit zich hierbij aan, het was levendig, af en toe wat prikkelend maar de objectiviteit stond hoog in het vaandel. De zienswijze van de Dorpsraad is een mening, geen plan, en niet van de totale bevolking van Wijk aan Zee. De Dorpsraad zal zich iets milder uitdrukken in het vervolg. Een punt is wel waarom niet alle betrokkenen zoals, SaWaZ, stichting de Dorpsweide, etc. waren uitgenodigd voor deze raadscommissie. Paul Meiland zal hier naar vragen.  
De gemeente gaat verder met een plan en een beheerplan. Dit wordt niet voor september verwacht. Ambtelijk gezien ligt er weinig, alleen een memo van de heer Geertsema, er is geen rapport. Monique Verhagen vraagt zich af hoe dat kan, er is een rapport laten maken door Wageningen en de heer Geertsema heeft met alle betrokkenen van de dorpsweide gesproken. Paul Meiland gaat achter het rapport van Wageningen aan om dit aan de Dorpsraad voor te leggen.
Sauw Buwalda komt met een plan om in 1 dag de weide weer in de oude staat te herstellen, de kosten bedragen € 3000.- Er wordt een brief opgesteld naar burgemeester van Leeuwen en wethouder Mosk met het verzoek om helderheid, de termijn, het rapport en het voorstel van Sauw Buwalda.
 
Wmo/Welzijn
 
Actie tot behoud van de bibliotheek
 
Tijdens de actie is er besloten om mensen bij elkaar te zetten. Jan Budding zal een mail sturen naar wethouder Dorenbos-de Hen met de vraag wanneer en met wie er gepraat gaat worden over het behoud van de bibliotheek.
 
Rondvraag
 
In de rondvraag komt het voorstel tot aanleg van een zuidelijke rondweg om Wijk aan Zee ter sprake. De Dorpsraad houdt het in deze eerste bespreking bij een opsomming van enkele voor- en nadelen. De weg ontlast het dorp, met name de Julianaweg en de Hogeweg. De weg vermindert de luchtvervuiling in het dorp. Beide punten zullen zwaarder wegen in de toekomst. Naar verwachting zal het verkeer naar de Noordpier en het Noorderstrand van Velsen nog sterk toenemen, omdat het gebied steeds meer publiek trekt. En dat het gehele jaar door.
 
Als nadeel ziet de Dorpsraad, dat de weg een natuurgebied doorsnijdt (Natura-2000), de luchtvervuiling verplaatst naar dit gebied. Dat saldering van meer en minder luchtvervuiling niet opgaat tussen de bebouwde dorpskom en een natuurgebied, maar wel tussen twee gelijkwaardige (vergelijkbare gebieden). Het is nu nog duidelijk welke matigende en compenserende maatregelen aan de aanleg van de weg vooraf moeten gaan. Die maatregelen eist de habitattoets zoals die in de Wet Natuurdbescherming 1998 staat.Verder ziet de Dorpsraad deverschillende beheerders/eigenaren van het gebied niet gemakkelijk tot overeenstemming komen: gemeente Beverwijk, staalbedrijf Corus en de groene poot van PWN. Tenslotte is er nog een ruimtelijk bezwaar: de weg zou onmiddellijk na het tweede viaduct naar het zuidwesten moeten afbuigen om bestaande bebouwing te sparen. Op dat traject  ligt een blusvijver van Corus. In de volgende vergadering zet de Dorpsraad de verkenning van voors en tegens voort. Zodra die compleet is, neemt de Dorpsraad een besluit.