notulen januari 2007
Concept notulen

Bestuursvergadering 10 januari 2007
Locatie: Pan en Koek

 

Opening

1.1  Publieke Tribune
Geen opmerkingen van de publieke tribune.

1.2  Wijkgericht werkteam
Oversteekplaats brommers: Vincent vraagt of de reactie van de Dorpsraad al bekend is. Jan deelt mee dat het antwoord klaar ligt om te versturen.
Zeecroft: de werkzaamheden starten 15 januari tot half maart. De gemeente leidt het verkeer om.
De Dorpsraad heeft het plan voor een camperplaats ontvangen. Jan deelt mee dat we het plan vanavond bespreken. Voordat we een besluit nemen, inventariseren we bij belanghebbenden.

Karwei aan Zee (I)

2.1  Voorontwerp Beeldkwaliteitplan
Lopend project

2.2  Voortgang Convenant (zie ingekomen stukken)
Immy overhandigt Jan twee maal een convenant van andere Dorpsraden.  Jan heeft hierover ook informatie via internet ingewonnen. Jan licht Vincent toe dat wij ons inlezen zodat we beslagen ten ijs komen als we een gesprek met de burgemeester aangaan.

2.3  Themavergadering 14-02-07 (Vragenlijst, agenda, pers)
Het stramien zoals het voorstel van Jan weergeeft, volgen we.
Vincent vraagt om een duidelijk doel en motivering.
Leden denken na over een brief voor de betrokkenen. Jan past het persbericht aan.

2.4  Stamtafel van het Proef Lokaal de Toekomst
Geen deelnemers dit keer. 

Karwei aan Zee (II)

2.5     Voorbereiding Jaarvergadering 2007 (Memo)

Jaarvergadering: 15 maart 2007, Café de Zon

Besluit: het jaarverslag plaatsen we alleen op internet. Deadline 15 februari (actie Evelien)
Aftredend: Nelleke van der Lelij, Mariette van Soest, Rieneke Ploegmakers.
Aanblijven: Wil de Korte, Robert Beekman, Evelien Priester (alleen notulen), Douwe Buwalda, Roland Snijders, Jan Budding (zodra Karwei aan Zee is afgerond, neemt hij werkzaamheden secretaris over). Immy Kroon laat nog weten wat ze doet.
Vacatures: voorzitter, ruimtelijke ordening

2.6  Wijkpagina in Kennemer
Publicatie voor Wijk aan Zee is mei en november. Vincent stuurt het productieoverzicht.

3 Lopende zaken

3.1 Werkgroepen
Milieu
- Douwe heeft nog geen informatie over de vergunningen binnengekregen.
- Natura 2000: het voorontwerp ligt ter inzage bij de gemeente en de bibliotheek in Beverwijk. Nelleke vraagt namens Dorpsraad exemplaar voor bibliotheek Wijk aan Zee aan.
Bas v.d. Born heeft namens de Dorpsraad zijn stem uitgebracht op 3 kandidaten van de Gezamenlijke Platforms  die als vertegenwoordigers bij de besluitvorming MER en convenanten Schiphol(2006-2008) de belangen van de platforms zullen behartigen. (Door CROS gevraagd).

Ruimtelijke ordening
VVE Belinfante heeft bezwaar tegen de nieuwbouw van voormalig Posthorn. De Dorpsraad is akkoord met de bouw omdat het voldoet aan de eisen van ons Beeldkwaliteitsplan. Mariette kijkt na of het plannummer na onze goedkeuring veranderd is.
Dorpsbelangen:
- Wadi (groter sleuven, profiel van de goten). Ton vraagt ontwerp op. - - Volgens een bewoner heeft wethouder Mosk op de informatieavond een mobiele afscheiding voor paarden toegezegd. Ton vraagt het na.
- Brief Jan Groothuizen: Als een idee gekozen is, bij Dorpsraad inbrengen (actie Evelien)
Parkeerbeleid: Immy en Ton hebben met Vincent en Rien van der Laan (gemeente) gesproken over de parkeerevaluatie. Een enquête vanuit de gemeente volgt. 
Besluit: DR adviseert enquête onder alle inwoners te verspreiden. De enquête moet door een professional opgesteld  worden. Dat is de reden waarom wij geen vragen aanleveren maar een onderwerpenlijst.  Het is een enquête van de gemeente. Om onafhankelijk te blijven willen wij niet genoemd worden.
Ton/Evelien inventariseren onderwerpen. Evelien stelt conceptbrief gemeente op.
- Katheder: Ton heeft een katheder gemaakt. Voor openbaar gebruik. Lenen loopt via Dorpsbelangen. Ton meldt het in de Jutter.
- Wegpunaise Hogeweg: Ton vraagt stand van zaken op.
Welzijn
Laatste bijeenkomst is 26 januari. Daarna gaat architect aan de slag. Er zijn 3 reacties nav stukje in Jutter binnengekomen. Wil de Korte is vanaf heden namens Dorpsraad aanspreekpunt.

3.2 Concept-Brief en Persbericht Oversteekplaats bromfietsen
Goedgekeurd.
Persbericht: met een aanpassing goedgekeurd

3.3 Concept-brief en Persbericht Camperstandplaats
De Dorpsraad is in beginsel akkoord met het idee van een camperstandplaats, maar de locatie vergt nader onderzoek. Wij inventariseren bij de belanghebbenen: Westerduin, stichting duinbehoud, hotel hogeduin, schoos (doet Proeflokaal). Actie: Jan budding.

3.4 Mededelingen
Heliomare: Jan en Rieneke hebben een gesprek bij Heliomare gehad. De Dorpsraad adviseert Heliomare dorpsbewoners te informeren via Jutter, internet en dergelijke.  Over een half jaar volgt een nieuwe afspraak.

3.5 Vaststellen verslagen
Het verslag is goedgekeurd.

3.6 Rondvraag
Na de jaarvergadering vragen we Stichting Dorpsweide of zij een visie hebben omtrent Dorpsweide.

Jan benadert aftredende leden per email over deelname werkgroepen (actie Jan).

Cultureel dorp organiseert een internationaal project met onderwerp ‘dorp als bron van werkgelegenheid’. Onderdeel is sterkte/zwakte analyse van dorp.
Besluit: Douwe Buwalda wordt benoemd als waarnemend secretaris.

4 Sluiting

Ingekomen post

Convenanten kleine kernen (Primo)

Cursus aanbod PRIMO

Brief VVE Belinfante

Brief Jan Groothuizen