notulen augustus 2008
Notulen Dorpsraadvergadering  13 augustus 2008
 
Aanwezig:          Jan Budding, Immy Kroon, Roland Snijders, Monique Verhagen, Sauw Buwalda, Linda Valent, Ton Mars, Vincent Boelhouwer (wijkcoördinator), Ella de Jong (notulist)
 
Afwezig:            Wil de Korte
 
Publieke tribune: Klaas Vos, Greet Cudovan
Mededelingen wijkcoördinator
 
Geen punten van Vincent.
 
Communicatie
 
Nieuwsbrief
 
De nieuwsbrief die via internet te lezen is, wordt goed ontvangen. De teksten zouden meer in kolommen gezet kunnen worden en meer afbeeldingen erbij plaatsen. Het ziet er minder mooi uit op het scherm dan als je het print. De werkgroep communicatie gaat er mee verder. Er wordt geopperd om het REA college te benaderen voor de opmaak.
 
E-mail adres
 
Het nieuwe mailadres van de dorpsraad is: info@wijkaanzee.org
Als iemand een eigen adres wil, dan graag kenbaar maken aan Jan. Voorbeelden: naam@wijkaanzee.org of milieu@wijkaanzee.org
 
Dorpsbelangen
 
Plan van aanpak;werkt de handhaving?
 
Er zijn verschillende incidenten geweest bij voormalig hotel de Wijck. Vincent hamert erop om alles te melden op het meldpunt van de gemeente. Er is nog geen goed zicht dat het plan van aanpak werkt, het moet nog uitgezocht worden. Alle vragen die er zijn worden bij elkaar gevoegd en naar Vincent gemaild.
 
Opkopen van woningen voor huisvesting buitenlanders
 
Recent zijn er verschillende woningen opgekocht voor buitenlandse werknemers. O.A. De Voorstraat 12, boven en naast de KOP van WaZ, Julianaweg, tussen Noordzee en Bert Kisjes. De vraag blijft of hier niet iets aan gedaan kan worden. Er moet een melding en een vergunning afgegeven worden als je iets onderverhuurt. We zijn nu een jaar verder en wat is het resultaat? Wederom zal alles gemeld moeten worden op het meldpunt van de gemeente.
  
Bomen in de Voorstraat
 
Drie bomen worden vervangen voor een andere soort die het hopelijk beter gaat doen. Is iedereen wel blij dat er bomen komen?!
 
De dorpsweide
 
Hoe staat het met het plan en hoe is het met het rapport dat gemaakt is door Wageningen? Het rapport is binnen. Binnenkort wordt de werkgroep dorpsweide uitgenodigd door de gemeente en zal het plan van aanpak en het rapport van Wageningen besproken worden. Eind september/begin oktober wordt er een bijeenkomst voor het dorp georganiseerd.
 
Riooloverstort
 
Er is o.a. in de Tappenbeckstraat riooloverlast bij hevige regenval. Het putdeksel komt omhoog en dat is gevaarlijk voor het verkeer. Het is duidelijk dat het riool het niet aankan. Dat geld voor heel veel plekken bij hevige regenval.
Binnenkort wordt de overstort drempel verplaatst naar hotel Zeeduin. Hierdoor wordt de buffer groter.
Het is belangrijk om het hemelwater af te koppelen van het riool. De bewoners moeten zelf het initiatief nemen. Er is een budget voor bij de gemeente en op de site www.beverwijk.nl kun je alle informatie vinden en advies en hulp krijgen. De heer Dirk Sijtsema is de projectleider, 0251 256256
Aan de Zeecroft worden parkeervakken aangelegd met een andere bestrating om het regenwater efficiënter in de grond te laten zakken. 
 
Milieu
 
Als eerste wil Sauw even stilstaan bij het overlijden van Freek Troutwein. Hij was ruim dertig jaar activist en heeft veel voor Wijk aan Zee betekent.
Hij zal een gemis zijn voor de werkgroep milieu.  
 
Stand van zaken Corus/multiserv
 
Uit de rapporten van 2006 blijkt dat het fijnstof (BaP) over de toegestane grens gaat. Dit heeft aandacht van de provincie.
Er is een bijeenkomst van de provincie geweest over de wettelijke grenzen van verschillende (zware) metalen en stoffen. Het verslag komt nog. Er is een logistiek probleem; de stoffen en metalen moeten opgestookt worden, het levert brandstof en energie op en er is geen ruimte om het op te slaan.
 
Klankbordgroep Gezondheidsonderzoek
 
Woensdag 20 augustus is er een vergadering van de RIVM en de klankbordgroep waar de dorpsraad ook inzit. Er is voorwerk gedaan door de RIVM door informatie in te winnen bij de huisartsen naar alle kankersoorten.  
 
Waterlandakkoord
 
De intentieverklaring en een openbaar stuk van de provinciale staten en de gemeente zijn allang openbaar en nu eindelijk in het bezit van de dorpsraad. De afspraak heeft geen wettelijke status, er wordt verder geen actie ondernomen. Er is wel een schending van de gemaakte afspraken; in de vergunning is er een afspraak gemaakt dat het geluid niet zou toenemen in de avondperiode, het is wel toegenomen.
 
Nieuw
 
Er ligt een stuk ter inzage in de bibliotheek over Corus Packing Plus. Er kan tot 15 september gereageerd worden.
 
Ruimtelijke Ordening
 
Aanvulling zienswijze Speldorado
 
In februari 2008 is er een aanvraag voor een bouwvergunning ingediend. De gemeente wijkt af van het bestemmingsplan. Er wordt gekeken wat voor effect het heeft op het natuurgebied. PWN heeft een zienswijze ingediend. De dorpsraad zou altijd alle stukken krijgen van de gemeente, helaas gebeurt dit niet meer. Het adres van de dorpsraad is: Dorpsduinen 4, 1949 EG Wijk aan Zee. Graag niets meer naar particulieren sturen. De dorpsraad zal met een aanvulling komen op haar zienswijze.
 
WMO/Welzijn
 
Voorlopige voorziening bibliotheek
 
Het gesprek met wethouder Dorenbos-de Hen heeft tot op heden nog niets opgeleverd.
 
Bezwaarschrift en reddingsactie bibliotheek
 
Er is een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit wat niet is gekomen.
 
Raadkamer
 
De verslagen worden vastgesteld.
 
Rondvraag  
 
Ton Mars en Ella de Jong zijn bezig om een plek voor jongeren te creëren in een bunker. De gesprekken worden gehouden met verschillende partijen. Tot december krijgen de jongeren een plek op het veldje tussen de Voorstraat en het Neeltje Snijdershof. De heer Baanders heeft dit gekocht en de jongeren hebben van hem toestemming gekregen om daar een pipowagen neer te zetten. Ton heeft samen met Jan Knaap van de politie regels opgesteld die de jongeren zelf kunnen invullen.
 
Ton Mars heeft contact gehad met PWN om een voetpad te maken van het Vuurbaakduin (Zwaanstraat) naar het beeldenpark Een zee van staal. De loop van het (Nico Snijders)-pad wordt nu uitgetekend.
 
Ton Mars vraagt zich af of er toeristenbelasting door de buitenlandse werknemers wordt betaald. Deze vraag komt in de vragenlijst voor Vincent Boelhouwer.
 
Monique Verhagen wil graag weten wanneer de volgende wijkpagina is. Dit staat op de website van de gemeente Beverwijk.
 
Jan Budding kwam een verzoek tegen voor ontheffing van de Relweg 11A om een kinderkleding boetiek te beginnen. Moet de dorpsraad daarop reageren? Het wordt vooral toegejuicht dat er nog een winkel komt in Wijk aan Zee. Voor de toekomst zou het misschien moeilijk kunnen zijn als er een horecabedrijf in komt. Maar wie kan er in de toekomst kijken?