Notulen Dorpsraadvergadering  10 juni 2009

Aanwezig:         Jan Budding, Immy Kroon, Sauw Buwalda, Ton Mars, Monique Eijke, Ella de Jong (notulist), Vincent Boelhouwer (wijkcoördinator)

 Afwezig:            Wil de Korte, Roland Snijders, Linda Valent  

 Publieke tribune: Klaas Vos, Paul Meiland, Klaas van Amersfoort

 Publieke tribune

 Parkeerplek

  • Paul Meiland:Er is een aanvraag van de Horseclub voor een vergroting van hun terras. De gehandicaptenplek weg of de reguliere parkeerplek weg?  

Julianaplein

  • De gemeente heeft ooit toegezegd om het Julianaplein te evalueren. Actie: Vincent gaat informeren bij de projectleider.

Mededelingen wijkcoördinator

 Bunkerbrief

De brief is nog niet behandeld door het college. Hij staat voor volgende week op de agenda.

 Afkoppelproject WaZ Noord

Einde van deze maand zou begonnen worden met het afkoppelproject. Dit wordt verschoven na de zomervakantie.

Aan het dorp wordt t.z.t. gevraagd naar de sfeer en de herindeling.

Denkt u na over bijvoorbeeld:

  • lantaarnpalen
  • bomen
  • parkeerplaatsen
  • klinkers of asfalt
  • straatbeeld

 Dorpsvisie

Voorbode voor een nieuw bestemmingsplan wordt gemaakt door Adrie Huygens. De Dorpsraad zou graag het concept ontvangen.

Er is nog geen idee over de termijn.

 Voorstraat/Neeltje Snijdershof

Er zijn nieuwe bouwplannen ingediend. Info bij Adrie Huygens.

 Westelijke Randweg

Donderdag 11 juni is er een fietstocht. Verzamelen om 19 uur bij het Kennemertheater.

 Hondenuitlaatbeleid

24 juni is er een thema-avond in het stadskantoor. Aanvang 19.30 uur.

 Voortgang bouwlocaties

 De heer van Zijl van Pré Wonen komt persoonlijk de antwoorden toelichten die de Dorpsraad heeft gesteld. Mede namens Aad van Leek van Woon op Maat.

 Communicatie

 Primo

De cursus georganiseerd door Primo over: “Hoe schrijf je en pleitnota en hoe communiceer je met de achterban” was zeer interessant.

Achterban kun je in drieën delen: Laag opgeleiden, middengroep en hoogopgeleiden. Het advies is om drie verschillende koppen te hebben die iedere groep op drie verschillende manieren kan bereiken en benaderen.

33% is werkelijk gedesinteresseerd.

 Nieuwsbrieven

De nieuwsbrief over de bunker en de bouwlocaties worden uitgesteld totdat er antwoorden zijn.

 Werving Dorpsraadleden

In maart 2010 stoppen

  • Jan Budding (voorzitter)
  • Immy Kroon (ruimtelijke Ordening)
  • Wil de Korte (WMO Welzijn)

Sauw Buwalda (milieu) overweegt te stoppen.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen (maart 2010) worden ook de nieuwe leden van de Dorpsraad gekozen.

Actie: nieuwe leden actief benaderen.

Flyers in alle brievenbussen en stuk in de jutter, na de zomer.

 Samenwerking met Leefbaar Wijk aan Zee is prima en kan. Een dubbel lidmaatschap is geen probleem. Leefbaar WaZ kan niet procederen. Dorpsraad wel.

 Uitnodiging burgemeester van Leeuwen

De burgemeester wordt uitgenodigd voor een “dorpssafari”. 

Wanneer het hem schikt.

Actie: Jan

 Dorpsbelangen

 Dorpsweide

Er is een intentieverklaring getekend met het meifestival en de gemeente. Actie: W(et) O(penbaar) B(estuur) verzoek indienen.

De klankbordgroep over het gebruik en beheer van de dorpsweide is goed verlopen. Waar blijft het rapport en de uitslag?  Waarom wordt er niets teruggekoppeld naar de klankbordgroep?

Actie: Paul Meiland

 Overlast Hotel de Wijck

Ton Mars en buren van Hotel de Wijck hebben veel last van lawaai en auto’s. Hij heeft er al veel werk van gemaakt en Otto Werkt heeft een lijst gemaakt met regels; alleen worden die vaak niet gehandhaafd. Het verschil met hotel Noordzee is dat er een beheerder aanwezig is en het daar een stuk beter gaat dan voorheen.

Actie: Klaas van Amersfoort maakt afspraak met: Ton Mars, Robert de Boer, Jan Knaap, Klaas Vos en de beheerder.

 Milieu

 Milieuvergunning Multiserv

De milieuvergunning van Multiserv is vastgesteld. Er is een bodemprocedure aangespannen door Multi Serv zelf.

 Gedoogbesluit Cokesfabriek 1

Er is een probleem met een deur die onderhoud nodig heeft.

Er gaat 18,3 ton extra fijn stof de lucht in. Dit gaat in etappes. Het is een tijdelijke situatie en het gedoogbesluit is redelijk.

 Ruimtelijke Ordening

 Speldorado

Door gebrek aan mankracht heeft de Dorpsraad een advocaat ingeschakeld.

Er is een pro forma bezwaarschrift ingediend. De gemeente heeft op 8 punten steken laten vallen. Er is een mail gestuurd naar Rienk Slings van PWN, er wordt alleen geregeerd op persoonlijk titel. De familie Hamers wordt op de hoogte gehouden.

Er wordt gezocht naar een deskundige op het gebied van flora en fauna.

Actie: Sauw

 Voorstraat 33

Aanvraag balkonhek.

 Hogeweg 11

Er is een schetsontwerp ingeleverd voor 9 appartementen en 35 parkeerplaatsen. Er was een samenwerking met Woon op Maat maar die heeft zich teruggetrokken.

 Duinlust

Het bestemmingsplan loopt. Er hebben 100 mensen gereageerd op de verkoop van de appartementen. Deze is tijdelijk gestopt omdat er vertraging zit in de bouwvergunning. In oktober/november wordt deze verwacht.

 WMO Welzijn

 Moriaan

Er is een 3egesprek geweest met wethouder Dorenbos. Het college zal bevorderen dat de zorgverleners in de Moriaan kunnen. De gemeente studeert over het groot onderhoud en is welwillend over de verbouwing. Voor 22 juni dienen de zorgverleners hun plannen in, op 23 juni is er weer een gesprek met de wethouder.

 Voorstel volgende vergadering:

woensdag 12 augustus om 20.00 uur in Sonnevanck of op het strand

Wordt nog bevestigd via de mail.