Dorpsraad
Dorpsduinen 4 (witte brievenbus)
1949 EG  Wijk aan Zee

RSIN nummer:815300736
 

 
 
Dit is het nieuwe mailadres van de doprsraad.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledenlijst Stichting Dorpsraad Wijk aan Zee

 

Voorzitter: Peter Duin   Voorstraat 28A   1949BH  Tel. 0251-248551     email: peter.duin@wxs.nl

Secretaris

L.van der Scheer

v.Ogtropweg 28 1949 BA

lsvdscheer@hotmail.com

06-53170943

 

W.de Korte  R.Aertszweg 75/77   1949 BD  Tel.0251-375048  email: 1949bd75@planet.nl

Penningmeester / Werkgroep Welzijn

Vicevoorzitter/ Economische zaken :

J.G.Limmen

email:http://jlimmen@xs4all.nl

tel:06-20547335

 

 

Overige Leden:

Dorpsbelangen:

R.Snijders Tappenbeckstraat  45   1949CV  Tel.0251-230446  email: triro@casema.nl

Yvonne Molenaar    

Neeltje Snijdershof 12 1949BR TEL.0251-375153 of

06-22447649    email: yvonnemolenaar55@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruimtelijke Ordening:

P.G.T.M. Snijders Julianaweg 71   1949AP Tel.0251-375700 email: peter.snijders@gmail.com

H.Dellevoet  Julianaweg 69  1949AP  Tel.0251-373231  email: h.dellevoet@gmail.com

 

 

B.A.Schram  van Ogtropweg 35   Tel 06-54306810   email: b.schram@hotmail.com

 

 

Milieu

D.Buwalda Voorstraat 21 1949BG Tel.0251-375522 email: sauwpaulienniek@hotmail.com

 

 

 

 

 

L.Valent  Tappenbeckstraat 37  1949CV  Tel.0251-374159  email: l.valent@hccnet.nl

Schipholzaken:

B.van der Born   R.Aertszweg 61  1949BD  Tel.0251-233807  email:marduc@hetnet.nl

Cultuur/WMO :  (Alternerend)

 

Ella de Jong  Relweg 3A  1949EB  06-41504586                             email: partella@gmail.com

 

 

 

 

Bert Kisjes      Julianaweg 35   1949 AN       tel0251-375020 / 06-51828158  email: Kisjes@Cultural-village.com

 

Jan van der Land   Boothuisplein 8  1949CR  Tel: 06-3369319  email: J.vanderland@quicknet.nl

 

 

 

 

Jongeren/Sport / WMO en Welzijn :

 

Mathieu Niesten     Burgermeesterrothestraat 20 1949 CE     Tel: 06-34419680                                                                  email:sasentjeu@hotmail.com

Ouderen

J.Durge  Burgemeester Rothestraat 108  1949CG  Tel.0251-375905  email: jaapdurge@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen dorpsraad

Hieronder vindt u de goedgekeurde notulen van de Dorpsraad.

De Dorpsraad is democratisch gekozen en komt 1 keer per maand bij elkaar om te vergaderen.

 

 

Werkgroep Milieu

Contactpersoon :

D.Buwalda

Voorstraat 21

1949 BG Wijk aan Zee

Tel 0251-375522

e-mail : sauwpaulienniek@hotmail.com

Ontwikkelingsmogelijkheden in Wijk aan Zee (woningbouw)
Stuk van de gemeente, afzender wethouder M. Dijkshoorn

Ontwikkelingsmogelijkheden van Wijk aan Zee

Inleiding
Wijk aan Zee is een karakteristieke kern in het duingebied. Van oudsher heeft Wijk aan Zee een binding met de zee en het duingebied. De bewoners hadden dan ook hun inkomsten uit de zee en / of het duingebied.
De bebouwing heeft zich stelselmatig uitgebreid waarbij in de meeste gevallen omzichtig is omgegaan met het aanwezige duin. Naarmate de verstedelijking oprukt komt het onbebouwde gebied met al zijn waarden (van visueel open tot flora en fauna) verder onder druk te staan. Daartoe zijn er in de afgelopen jaren diverse wetten en regels opgesteld om de gevoelige gebieden te vrijwaren van planontwikkeling of dat er in ieder geval voorzichtig mee om moet worden gegaan. Door deze situatie zijn we alleen genoodzaakt zorgvuldig om te gaan met het totale gebied.

De laatste jaren neemt het inwonertal van Wijk aan Zee verder af terwijl het aantal woningen in lichte mate is toegenomen. Dit komt doordat de huishoudens minder personen per woning gaan bevatten. Bebouwingsmogelijkheden zijn er bijna niet in Wijk aan Zee enerzijds doordat het duingebied beperkingen oplegt en anderzijds omdat het bebouwde gebied nauwelijks bouwlocaties telt.

Beschrijving karakteristiek
Het gebied de Dorpsduinen maakt deel uit van het duingebied langs de zeereep en vervult als zodanig een belangrijke rol in de ontstaansgeschiedenis van deze streek en vervult juist daarom een onvervangbare functie in het landschap. De Dorpsduinen vormen zowel uit stedenbouwkundig als landschappelijk oogpunt de contramal van de dorpskern.
Deze dorpskern bestaat uit een dorpsbebouwing met een gemeenschappelijke weide, de Dorpsweide. De Dorpsduinen fungeren als het ware als achtertuin. In deze achtertuin is het goed toeven: het is ontsloten door een netwerk aan paden en vormt een oase van rust.
De ligging van een dorp in een duinkom zo dicht bij zee heeft een bijzondere cultuurhistorische waarde. Door o.a. oprukkende bebouwing en bijbehorende voorzieningen is het gebied waarin flora en fauna zich kunnen handhaven flink afgenomen. De duinstrook langs de kust waar het gebied de Dorpsduinen deel van uitmaakt zijn daarom aangewezen als onderdeel van de ecologische structuur in de regio. Beschermde planten, zoals de blauwe zeedistel en beschermde dieren, zoals de zand- of duinhagedis, komen in de Dorpsduinen voor. In het streekplan is o.a. vanwege deze landschappelijke en ecologische kwaliteit de Rode contour langs de huidige bebouwing gelegd.

Draagvlak voorzieningen
De voorzieningen hebben behoefte aan voldoende draagvlak om voort te kunnen bestaan. Het draagvlak is door schaalvergroting de laatste decennia per voorziening drastisch veranderd: er zijn veel meer personen nodig om een voorziening in stand te houden. Door de voortschrijdende daling van de gemiddelde woningbezetting en vergrijzing van de bevolking en tevens door de toenemende draagvlakgrootte van de voorzieningen is het de vraag of het sowieso mogelijk is om dit benodigd draagvlak door meer woningen te bouwen op peil is te houden.

Tevens dient de vraag gesteld te worden of het karakter van Wijk aan Zee in het typische duinlandschap aangetast mag worden. Immers elke vergroting van het bebouwd gebied gaat ten koste van het duingebied en ook verdichting van de bestaande bebouwing kan een aantasting van de kwaliteit van de leefomgeving met zich meebrengen. Met andere woorden is het verantwoord om:
-het duingebied (hoe klein in oppervlak ook) prijs te geven;
-de huidige bebouwing te verdichten ten koste van onbebouwd (privé en openbaar) gebied;
-de grootte van het toe te voegen bouwvolume niet aan te laten sluiten bij de huidige schaal van de bebouwing.
Deze vragen zullen eerst beantwoord moeten worden alvorens nieuwe bouwlocaties gezocht gaan worden.

Versterken van de woonfunctie versus beperkingen
Wijk aan Zee is een dorp dat ingeklemd ligt in de duinen en tevens liggen er nog denkbeeldige lijnen (zie hieronder) die uitbreiding van bebouwing, in het bijzonder woonbebouwing, moeilijk dan wel onmogelijk maken.
- Het Duingebied zelf is van grote importantie en hieraan dankt Wijk aan Zee zijn karakteristieke ligging.
- De Kustveiligheidscontour die langs de zeereep loopt geeft een zone tot aan de kustlijn aan waarbinnen om veiligheidsredenen niet gebouwd mag worden.
- De Habitatgrens, die aan de noordzijde van het dorp tussen de duinen en de dorpsbebouwing ligt, geeft aan dat het duingebied ten noorden hiervan geen stedelijke functies mag herbergen. Ook ontwikkelingen in het dorp mogen geen negatieve invloed hebben op de leefgemeenschappen, die binnen de habitatrichtlijnen vallen, in dit gebied.
-De Geluidscontour van Corus, de zogenaamde 55 dB(A) contour loopt aan de noordwest zijde van Wijk aan Zee (door het gebied De Dorpsduinen, noordwest zijde van de bebouwing aan de Heemskerkerrelweg). Deze 55 dB(A) contourlijn geeft aan dat ten zuidoosten van deze lijn geen woonbebouwing mogelijk is. De aanwezige bebouwing ten zuidoosten van deze lijn was aanwezig toen de wet Geluidhinder werd ingesteld en is gevrijwaard van restricties met betrekking tot de geluidhinder van Corus. Op dit moment vindt er onderzoek plaats of de huidige 55 dB(A) contour kan opschuiven in zuidoostelijke richting waardoor er meer potentiële bouwlocaties voorzien kunnen worden van woningen.
-De Rode contour van het vigerende streekplan Noord-Holland Zuid bepaalt dat het duin in het gebied Dorpsduinen gevrijwaard dient te blijven van stedelijke ontwikkeling, omdat dit duingebied een belangrijke rol vervult in de verschijningsvorm van Wijk aan Zee die te maken heeft met de cultuurhistorische waarde. Ontwikkeling van de kustzone tot een samenhangend en aaneengesloten gebied met hoge natuur- en landschapswaarde staat voorop.
Rekening wordt gehouden met de zeewerende functie (zie Kustveiligheids-contour).
Tevens maakt dit gebied onderdeel uit van de noord-zuid lopende Ecologische Hoofdstructuur.

Dorpsvisie Wijk aan Zee
Bij het vaststellen van de “Dorpsvisie Wijk aan Zee” door de gemeenteraad op 16 april 2003 is de volgende motie aangenomen:
“Het college wordt opgedragen een nader onderzoek te verrichten naar:
1.De prognose van de woonbehoefte van ouderen, jongeren en gezinnen in de komende periode van 30 jaar;
2.potentiële bouwlocaties in Wijk aan Zee, met uitzondering van locatie Zeepad;
3.potentiële bouwlocaties aan de rand van Wijk aan Zee, welke geen grote inbreuk mogen doen aan de huidige duinen”.

In 2003 is een herhalingsonderzoek verricht over “Wonen in Wijk aan Zee”, dat in de raadsvergadering van 23 september 2003 ter kennisgeving is aangenomen.
In vervolg op een eerder onderzoek in het kader van de “Dorpsvisie Wijk aan Zee” zijn tien potentiële bouwlocaties in Wijk aan Zee onderzocht op hun haalbaarheid.
Deze locaties voldoen aan de gestelde opdracht van de bovenaangehaalde motie uit 2003.

Bouwlocaties - programma
Elke locatie heeft andere gebruiksmogelijkheden. Per locatie is onderzocht hoe groot de bouwmassa kan zijn en welke functies daar het best op zijn plaats zijn.

1. Gouden Gunje
Woon op Maat wil als eigenaar van dit perceel meer appartementen bouwen t.b.v. ouderen als aanvulling op het bestaande complex. Om een goede aansluiting te krijgen op het aanwezige gebouw moeten er twee appartementen worden gesloopt evenals drie aan te kopen woningen aan de Hogeweg. Er komt dan terrein vrij voor het bouwen van 28 appartementen van ongeveer 80 m2 n.v.o. (netto vloeroppervlak) en een ondergrondse parkeergelegenheid.
Deze locatie ligt binnen de 55 dB(A) geluidscontour van Corus. Uit geluidstechnisch onderzoek zal dit jaar blijken of deze geluidszone opschuift in zuidoostelijke richting, waardoor deze locatie komt te liggen tussen de 50 en 55 dB(A) contour, zodat dan met behulp van een te voeren procedure Hogere waarde de gewenste woningen gebouwd kunnen worden.

2. Straat Dorpsduinen
Bebouwing op het huidig parkeerterrein aan de straat Dorpsduinen is mogelijk, mits de relatie duingebied en straat Dorpsduinen gehandhaafd blijft. Dit betekent dat alleen bebouwing gerealiseerd kan worden ten noordoosten van school De Vrijheit en ten noordoosten van Juttersoord / gebouw Reddingsbrigade. Op deze wijze blijft er contact tussen het duingebied en de straat. Hierbij dienen de op te heffen parkeerplaatsen te worden gerealiseerd op het terrein van Heliomare (in de huidige situatie worden deze parkeerplaatsen vnl. door Heliomare gebruikt) Deze potentiële bouwlocaties liggen binnen de Rode contour en buiten de Kustveiligheidscontour.
Op deze locatie kunnen zes twee-onder-een kapwoningen komen voor jonge huishoudens met kinderen (160 m2 n.v.o.) en 12 meergezinswoningen in duur huursegment met goede kwaliteit (lift) en comfort t.b.v. senioren van 100 m2 n.v.o.
Voor deze locatie (ligt tussen de 50 en 55 dB(A) geluidscontour) is i.v.m. geluidsaspecten het voeren van een procedure Hogere waarde vereist.
Dit terrein kan eerst dan worden benut als de geparkeerde auto's t.b.v. Heliomare (ongeveer 4/5 deel van alle geparkeerde auto's) worden gestald op het terrein van Heliomare.
De benodigde parkeergelegenheid ten behoeve van deze nieuwe woningen komt onder de te bouwen woningen.
Dit terrein is eigendom van gemeente Beverwijk.

3. Locatie Hogeweg
De opstallen van de midgetgolf zien er niet uit en dienen gesloopt te worden. Tevens is er af en toe geluidsoverlast bij het houden van een partijtje op deze locatie, dit komt o.a. door de slechte technische kwaliteit van geluidsafscherming naar buiten toe.
Ambtelijk bestond het idee om op de strook langs de Hogeweg 12 appartementen te bouwen in verschillende bouwhoogten i.v.m. de laagbouw van de patiowoningen van Paasdal en het hogere duin aan de zuidkant. Onder deze woningen kan de parkeergelegeheid worden opgenomen en tegen deze woningen en de parkeerkelder kan aan de zijde van de midgetgolfbanen nieuwbouw voor de midgetgolf komen.
De exploitant van de midgetgolf heeft zelf ook een idee voorgelegd: op de begane grond een nieuw gebouw voor de midgetgolf met daarboven vakantieappartementen. Op zich is dit een goede oplossing omdat vakantiewoningen vrijgesteld zijn van de geluidbelasting die hier geldt. Aanvullend op de vakantiewoningen kan ook gedacht worden aan uitbreiding van hotelkamers t.b.v. Hotel De Klughte, die op zoek is naar kameruitbreiding.
Bij invulling van het voorstel van de heer en mevrouw Kroezen ontstaat hier een totaal concept in de toerisme-branche. Ook aan deze branche is behoefte in wijk aan Zee. In het overleg met de familie Kroezen is aangegeven dat het onbebouwde terrein met de midgetgolfbanen evenals het terras in eigendom blijft van de gemeente. De grond waar de bebouwing op komt kan worden verkocht.
Opbrengst: nog nader te onderzoeken i.v.m. andere functies dan eerst werd bedacht.
Deze locatie is eigendom van gemeente Beverwijk en is verhuurd aan de exploitant van de midgetgolf.

4. Locatie Duinpad
Dit terrein ligt buiten de Rode contour van het streekplan Noord-Holland Zuid en valt binnen de geluidscontour van 55dB(A). Hiervoor is een prealabele vraag voorgelegd aan de provincie om deze locatie positief te beoordelen ten behoeve van woningbouw.
Op deze plek kunnen ongeveer 10 woningen gebouwd worden in koopsegment t.b.v. jonge huishoudens met minimaal 75 m2 n.v.o. Onder deze woningen kunnen de bijbehorende parkeerplaatsen worden gerealiseerd.
De gemeente Beverwijk is eigenaar van dit terrein.

5. Locatie Aardenburg
Dit terrein leent zich erg goed voor woningbouw aan de rand van de duinen. Hier kunnen ongeveer 50 woningen gerealiseerd worden als twee-onder-een kapwoningen van 125 m2 n.v.o. in koop- dan wel huursector t.b.v. jonge huishoudens met kinderen en appartementen in duurdere huursegment met comfort (o.a. lift) van 100 m2 n.v.o. Bebouwing varieert van 3 tot 5 bouwlagen.
Het parkeren bij de meergezinswoningen vindt onder deze woningen plaats.
Dit terrein ligt binnen de 55 dB(A) contour van Corus. Indien door geluidstechnische voorzieningen de geluidszone van 55 dB(A) opschuift in zuidoostelijke richting dan kan hier met behulp van het voeren van een procedure Hogere waarde woningbouw worden gerealiseerd.
Dit terrein kan alleen worden benut indien voor de vakantiehuisjes een andere geschikte locatie is gevonden. Hierbij wordt gedacht aan het terrein van Sportpark Duinrand, die dan verplaatst zou kunnen worden naar de voormalige sportvelden op het terrein van Corus ten zuiden van de Zeeweg: een hele verhuisbeweging.
Opbrengst kan niet worden aangegeven i.v.m. onbekende kosten van o.a. verhuizing van diverse functies.
De gemeente Beverwijk is eigenaar van dit perceel en verhuurt dit aan de campingbeheerder.

6. Locatie voormalige beheerderswoning Heliomare
Op dit terrein van Heliomare wordt een plan voorbereid dat bestaat uit een logeerhuis voor jonge patiënten van Heliomare aangevuld met ongeveer 10 appartementen in koop- of huursegment t.b.v. 1 à 2 persoonshuishoudens van 75 m2 n.v.o. De bouwhoogte bedraagt maximaal vijf bouwlagen. De bijbehorende parkeergelegenheid op eigen terrein oplossen.
Deze locatie ligt buiten de 55 dB(A) contour van Corus en hier kunnen met een te voeren procedure Hogere waarde bedoelde woningen worden gebouwd.

7. Locatie Paasdal
Op deze plek kunnen ongeveer vier appartementen worden gebouwd in maximaal drie bouwlagen t.b.v. 1 à 2 persoonshuishoudens in koop- of huursegment van 75 m2 n.v.o. Het bijbehorende parkeren oplossen op eigen terrein.
Deze locatie ligt binnen de 55 dB(A) contour van Corus; indien door technische aanpassingen deze geluidscontour in zuidoostelijke richting opschuift kunnen met een te voeren procedure Hogere waarde bedoelde woningen worden gerealiseerd.
Dit terrein is eigendom van de gemeente Beverwijk.

8. Locatie Relweg 4 (voormalige brandweergarage)
De brandweer heeft dit gebouw verlaten; enkele verenigingen gebruiken dit gebouw nog.
Ook het onbebouwde deel op de hoek (speelgelegenheid) kan worden benut bij de planontwikkeling. Hierbij wel letten op het realiseren van de benodigde parkeergelegenheid op eigen terrein en het opnemen van een plek voor speelgelegenheid voor de buurt. Op deze locatie kunnen zes appartementen in het duurder huursegment komen met comfort en lift t.b.v. senioren van 80 à 100 m2 n.v.o. in maximaal drie bouwlagen.
Deze locatie ligt binnen de 55 dB(A) geluidscontour van Corus; indien door technische aanpassingen deze geluidscontour in zuidoostelijke richting opschuift kan deze locatie worden bebouwd met woningen.
Gemeente Beverwijk is eigenaar van dit perceel.

9. Locatie Heliomare - terrein dat vrijkomt na verplaatsing onderdeel Heliomare naar
Stationsgebied
Op deze locatie kunnen ongeveer 70 woningen met bijbehorende parkeervoorziening worden gebouwd. Het juiste aantal moet nog nader worden onderzocht. Gedacht wordt aan appartementen t.b.v. ouderen (100 m2 n.v.o.) en starters (80 m2 n.v.o.); een verdeling in aantallen en financieringscategorie is nog niet aan te geven.
School van Heliomare aan de Straat Dorpduinen komt vrij indien een onderdeel vanHeliomare verhuist naar het stationsgebied. Het is zinvol te onderzoeken of en onder welke voorwaarden hier woningen gerealiseerd kunnen worden.
Zowel het terrein van Heliomare als het schoolterrein liggen tussen de 50 en 55 dB(A) geluidscontour; dit betekent dat woningbouw hier mogelijk is met het voeren van een procedure Hogere waarde. Deze terreinen liggen binnen de Rode contour van het streekplan.
Dit terrein is eigendom van de provincie Noord-Holland en is verpacht aan PWN, die als beheerder optreedt en die dit terrein verhuurt aan Heliomare.

10. Locatie Voorstraat - Neeltje Snijdershof
Deze locatie bestaat uit voornamelijk vakantiewoningen. De ontwikkelaar wilde hier zes eengezinswoningen, twee appartementen en 38 vakantiewoningen in twee bouwlagen realiseren met een bijbehorende parkeerkelder. Dit bouwplan is niet goedgekeurd en daartoe wil de ontwikkelaar in samenspraak met de gemeente nagaan of het mogelijk is hier alleen woningen te realiseren. De maximale bebouwingshoogte is drie bouwlagen, de benodigde parkeerplaatsen dienen ondergronds te worden gerealiseerd. Op dit moment onderzoekt de ontwikkelaar dit.
Deze locatie ligt binnen de 55 dB(A) contour van Corus.
Dit terrein is eigendom van Bouwbedrijf Van Lith.

Samenvatting woningbouwprogramma
De locaties Gouden Gunje (verzorgingshuis) (nr. 1) en “Beheerderswoning Heliomare” (Relweg) (nr. 6) zijn gelegen op particuliere grond, waarbij de gemeente de bouwplannen moet afwachten.
De locatie Aardenburg is een potentieel interessante locatie maar het is onwaarschijnlijk dat binnen afzienbare termijn ontwikkeling ervan mogelijk is omdat de benodigde verplaatsing van het recreatiepark voorlopig moeilijk haalbaar is.
De overige locaties zijn gelegen op gemeentelijk terrein: Straat Dorpsduinen, Hogeweg, Duinpad, Paasdal en Relweg. Zodra duidelijk is dat locaties ontwikkeld kunnen gaan worden zal er per locatie een grondexploitatie opgesteld moeten worden.

Op dit moment wordt er van uitgegaan dat het mogelijk moet zijn op de locaties 2, 3, 4, 7 en 8 op gemeentegrond zo’n 38 woningen te realiseren mits de geluidsproblematiek dit mogelijk maakt.
Woningen in de vorm van appartementen nemen het leeuwendeel, n.l. in totaal 32 woningen, voor hun rekening in kleinschalige complexen van twee of drie bouwlagen.
Op de drie privé terreinen, locatie 1, 6 en 9, kunnen ongeveer 100 woningen worden gebouwd in wat hogere bouwvolumes.
Indien locatie Aardenburg, locatie 5, vrijkomt voor woningbouw kunnen hier ongeveer 50 woningen gerealiseerd worden.

Milieu-aspecten
In Wijk aan Zee is het op dit moment moeilijk aan te geven welke locaties in aanmerking kunnen komen voor woningbouw i.v.m. de geluidsproblematiek. De beoogde sanering door Corus in 2003 heeft niet tot het gewenste resultaat geleid waardoor de 55 dB(A) contour nog steeds op dezelfde plaats ligt als die in de vergunning van de negentiger jaren van de vorige eeuw is vastgelegd. Dit betekent dat zowat geheel Wijk aan Zee binnen de 55 dB(A) geluidscontour ligt en dat hier geen extra woningen gebouwd mogen worden. Voor woningbouw geldt het vigerend bestemmingsplan: op elk perceel mogen net zoveel woningen komen als het bestemmingsplan aangeeft.
Al meer dan een jaar is er een Werkgroep Geluidsproblematiek Corus waarvan de provincie het project leidt. In deze werkgroep participeren naast de provincie ook Corus, de gemeenten Velsen en Beverwijk die zich laten bijstaan door de Milieudienst-IJmond. In juli dit jaar wordt de rapportage verwacht waarin de (on)mogelijkheden voor woningbouw staan vermeld. Hiertoe zal ook bestuurlijk overleg plaatsvinden om te bezien of woningbouw tot de mogelijkheid behoort.
Woningbouw wordt mogelijk mits de 55 dB(A) geluidscontour in zuidoostelijke richting opschuift zodat voor de betreffende locaties een procedure Hogere waarde gevoerd kan worden.
Eind mei aanstaande komt meer duidelijkheid over de stof-problematiek. Het is niet bekend of dit aspect problemen gaat opleveren voor de woningbouwlocaties.

Planologische aspecten
In Wijk aan Zee is het bestemmingsplan “Wijk aan Zee”, dat is vastgesteld in 1982, vigerend.
De beschreven ontwikkelingsmogelijkheden op voornoemde locaties passen niet in dit vigerende bestemmingsplan. Daartoe zullen planologische vrijstellingsprocedures gevoerd moeten worden om de gewenste ontwikkelingen te bereiken.

Fasering
Niet alleen de mogelijkheden van elke locatie maar ook de beperkingen, zoals geluidscontour, Rode contour en de te voeren planologische vrijstellingsprocedure, bepalen of een locatie snel bebouwd kan worden.
Voor de locaties (2, 3, 4, 7en 8) is uitgegaan van de onderstaande volgorde van uitgifte: Paasdal (7) in 2006, Hogeweg (3) in 2007,Straat Dorpsduinen (2) in 2008, Duinpad (4) in 2009 en Relweg (8) in 2010. De volgorde is ingegeven door de verwachting welke locaties de beste kans maken als eerste gerealiseerd te worden.
Milieuonderzoek en planontwikkeling zijn een jaar voor uitgifte gepland, de inbreng van gemeentegrond, sloop en bouwrijp maken gebeurt een half jaar voor uitgifte, en woonrijp maken vindt plaats ongeveer een jaar na uitgifte. Na het vaststellen van de uitgangspunten van voornoemde bouwlocaties worden deze ingebracht in een project om deze bouwlocaties te ontwikkelen. De provincie Noord-Holland zal in het kader van het Waterland-overleg deze projectorganisatie oprichten. Afdeling Stadszaken zal in deze projectorganisatie een belangrijke plaats innemen.

Financiële aspecten
Bij de meeste locaties vallen de investeringen voor bouw- en woonrijp maken laag uit omdat kan worden aangesloten op bestaande voorzieningen. Daarbij vormen de aanleg van riolering en rijverharding de belangrijkste besparingen. De capaciteit van de bestaande riolering is voldoende voor de vuilwaterafvoer van de nieuwe woningen. Wat betreft het regenwater dient volgens Wijkzaken de afvoer bij voorkeur te worden opgelost op eigen terrein, bijvoorbeeld door middel van infiltratie.

De praktijk wijst uit dat de planontwikkelingskosten bij (kleinschalige) inbreidingslocaties verhoudingsgewijs vaak een stuk hoger liggen dan bij doorsnee uitbreidingslocaties. Daarom is hier uitgegaan van 30% van de kosten bouw- en woonrijp maken. Of dit toereikend is om de tot nu toe gemaakte planontwikkelingskosten te dekken is momenteel nog onbekend. Dit dient nog nader te worden uitgezocht.

In Wijk aan Zee is gestart met de aanpak van het Julianaplein. De benodigde kosten zijn op de balans geplaatst met als aanduiding dat dit bedrag gedekt wordt uit de grondopbrengst van bouwlocaties in Wijk aan Zee.

In het collegebesluit van 9 september 2004 staat een opbrengst genoemd van € 1.281.542,--, terwijl er nu een winstverwachting is van € 1,1 miljoen; dit komt omdat destijds is uitgegaan dat alle genoemde locaties bebouwd zullen gaan worden; zie hiervoor de informatie per locatie en bij het onderdeel Financiële aspecten in deze nota. Om de kosten van de uit te voeren projecten te kunnen financieren is het noodzakelijk locaties in Wijk aan Zee aan te wenden voor het bouwen van woningen.

Op basis van de hier gehanteerde uitgangspunten en aannames worden de totale investeringen voor de locaties 2, 3, 4, 7 en 8 op gemeentegrond geraamd op € 600.000,-- (prijspeil 1-1-2005).
Op de financiële aspecten zijn fasering, rente en inflatie van invloed.
Voor de locaties 2, 3, 4, 7 en 8 tezamen is de winstverwachting per 1-1-2005 ongeveer 1,1 miljoen euro.
In het collegebesluit van 9 september 2004 staat een opbrengst genoemd van € 1.281.542,--. Dit bedrag is hoger dan de nu geraamde winstverwachting omdat bij dit hogere bedrag ook die locaties zijn betrokken waar gezien de huidige gegevens voorlopig geen woningen gebouwd zullen worden, zoals locatie 3 Hogeweg en locatie 5 Aardenburg.

Risico’s
Of de locaties gerealiseerd kunnen worden is op dit moment nog onzeker. Het is in belangrijke mate afhankelijk van de effectiviteit van maatregelen bij Corus om de geluidsoverlast terug te dringen. Bijna alle locaties liggen nu binnen de geluidszone van Corus.
Andere, meer algemene risicofactoren zijn de marktontwikkelingen en de bestemmingsplanprocedure c.q. de planologische vrijstellingsprocedures. De dure sector neemt een relatief groot aandeel in en een prijsdaling heeft dus een groot effect. Een vertraging in de bestemmingsplanprocedure c.q. te voeren planologische vrijstellingsprocedures betekent renteverlies en hogere plankosten.

Werkgroep Cultuur en Recreatie

Onder cultuur wordt de bevordering en behoud van het culturele erfgoed van het dorp Wijk aan Zee beschouwd. Ook in het afgelopen jaar zijn de nodige nieuwe liedjes, boeken en artikelen verschenen over Wijk aan Zee. Regelmatig was de dorpsraad of leden van de actieve dorpelingen te horen of te zien in regionale en landelijke uitzendingen.

Hoeveel keer was Wijk aan Zee eigenlijk op de televisie? Wijk aan Zee heeft op dat punt een naam op te houden.

Wijk aan Zee heeft in 1999 een netwerk van dorpen in het leven geroepen. Het heeft dorpscultuur bepleit en inhoud gegeven. (zie ook het handvest van de 9 dorpen waar de burgemeester van Beverwijk namens Wijk aan Zee een handtekening onder heeft gezet).

Wat gebeurt er in Wijk aan Zee?

Een attractief en aantrekkelijk Julianaplein

Het huidige Julianaplein in Wijk aan ZeeAl jaren wordt gediscussieerd over hoe Wijk aan Zee aantrekkelijker en leefbaarder te maken. Eén van de eerste projecten is de herinrichting van het Julianaplein, de Zwaanstraat en de Zeecroft. Dit centrale deel van Wijk aan Zee is immers een blikvanger. Wat gaat er allemaal veranderen?

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Schekkerman van Wijkzaken Gemeente Beverwijk
, telefoonnummer: (0251)256269.

Bron: http://www.beverwijk.nl

 

Statuten

 

Statuten Dorpsraad na te lezen via volgende link:

/download/?id=17675960&download=1