Bert Kisjes genomineerd als IJmonder van het jaar
WIJK AAN ZEE - ,,Een betere timing voor de nominatie van Bert Kisjes (74) voor de titel ’IJmonder van het Jaar’ is niet denkbaar’’, weet Jacky de Vries zeker. De initiator van cultureel magazine Roetz vindt dat Bert Kisjes als een van de weinigen de regio IJmond wezenlijk heeft veranderd. ,,Sterker nog, zijn invloed is grensoverschrijdend.’’ ,,Bert Kisjes is een filosoof en een vernieuwer. Iemand die niet alleen een visie heeft, maar die ook in de praktijk brengt. Daarnaast is Kisjes een pionier die ontvankelijk is voor nieuwe inzichten. Hij heeft geen dogma, zijn ideeën groeien en rijpen voortdurend.’’ ,,We weten wat hij voor Sonnevanck, Cultureel Dorp en Wijk aan Zee heeft... (lees meer)
Notulen Dorpsraadvergadering november 2014Notulen Dorpsraadvergadering november 2014

Verslag vergadering Dorpsraad

 

 

Woensdag 12 november om 20.00 uur in de Moriaan

1.

Opening

 

Afwezig: Yvonne Molenaar, Bart Schram, Peter Sneijders, Mathie Niesten, Aart van Oostveen, Marije Pronk

 

1.3    Publieke tribune:

         Publieke tribune wordt welkom geheten. Er worden geen nieuwe onderwerpen voor de agenda ingebracht.
 

 

Onderwerp “visie op de woning markt Wijk aan Zee”,

inleiding Aad Leek directeur Woon op Maat:

 

Visie op de woningmarkt kan niet los gezien worden van visie op de toekomst van Wijk aan Zee. De ervaring leert dat die toekomst nauwelijks maakbaar is. Met andere woorden zegt Aad, bestuurders doen er goed aan om ambities bescheiden te houden. Visie kan uitgedrukt worden in een gewenste balans tussen wonen en voorzieningen. Visie kan ook gericht zijn op de ontwikkeling van een niche markt. Bijvoorbeeld het inzetten op Wijk aan Zee als een kunst centrum. Van die niche markt ambities moet niet teveel verwacht worden. Als motor van verandering werkt dat vaak niet. Ook de gebiedsvisie voor Wijk aan Zee kiest realistisch voor versterken van de sterke punten, en het verbeteren van de zwakke punten van Wijk aan Zee.

Een analyse van de huidige woningmarkt leert:

 1. Aantal koopwoningen in WaZ is relatief groot (60%, waar het regionaal gemiddelde 52% is).
 2. Er zijn relatief veel, veelal kleine, appartementen
 3. De woningen zijn verouderd, en van lage kwaliteit.
 4. Er wonen relatief weinig kinderen van 0 – 15 jaar, en er wonen veel alleenstaanden.
 5. Er zijn relatief veel jonge senioren van 50 – 70 jaar
 6. Gedeeltelijke leegstand van woningen in Wijk aan Zee is vrij hoog.

Woon op Maat bezit in Wijk aan Zee 109 huurwoningen. Op een totaal van bijna 500 huurwoningen is het totaal dat in handen is van woningcorporaties 130.

Er is niet veel vraag naar onze huurwoningen. Voor appartementen ligt dit iets beter, daar kan je snel in.

De koopwoningen in WaZ zijn iets hoger geprijsd dan in Beverwijk. Maar er is een lagere omloop. Een eengezinswoning staat 70 dagen te koop, een appartement meer dan 140 dagen.

 

Tegen deze achtergrond is nu de vraag waar je zou moeten beginnen met een nieuwe impuls. Wil je de woonfunctie versterken dan zullen voorzieningen behouden moeten blijven. Dit is in Wijk aan Zee primair te vertalen naar De School moet blijven, anders is instroom van gezinnen kansloos.

In de recent door de Gemeente vastgestelde gebiedsvisie voor Wijk aan Zee wordt gedacht richting uitbreiding van het woningbestand met dure appartementen, en dure eengezinswoningen. Bij Woon op Maat denken we niet dat dit een succesvolle strategie is om de leefbaarheid te verbeteren.

Inzet op starters in eengezinswoningen zou een goede toevoeging voor Wijk aan Zee kunnen opleveren meent Aad. De ervaring van Woon op Maat is dat er een goede markt is voor betaalbare (geen dure) eengezinswoningen. De concept koopwoningen van woon op Maat komen uit op € 200.000 vrij op naam (110m2). De markt voor –sociale- huur is € 600 – 680 kale huur, en daarnaar is vrij veel vraag. Met de conceptwoning aanpak is dat haalbaar. De grondprijs voor koopwoningen moet echter niet meer dan € 40.000 – 50.000 per perceel zijn.  Voor huurwoningen ligt dit lager. Een conceptwoning kan in 6 maand gebouwd worden, en dat betekent dat met weinig risico op reële vraag gereageerd kan worden. Woon op Maat kan in dit segment huurders vinden, starters. (starters zijn startende gezinnen, niet studenten/alleengaanden). De vraag (aan bestuurders) is vooral “wil je dit (segment)”.

Als dit gewenst is, dan is Woon op Maat een partij die voor de impuls kan zorgen. Denk aan 50 – 100 woningen. Maar, het vraagt uiteraard bestuurlijke medewerking voor de beschikbaarheid van betaalbare grond. Woon op Maat kan dit niet alleen.

Vanuit de publieke tribune wordt aandacht gevraagd voor ouderenwoningen. Aad: De schaal van WaZ is duidelijk te klein voor intramurale voorzieningen. Een kleinschalige ontwikkeling van Woon op Maat, de zorgboerderij Reigershoeve, kon alleen maar tot stand komen in samenwerking met een gespecialiseerde zorgverlener (jong dementerenden) en door de beschikking over veel grond. De visie van Woon op Maat is dat ouderen zo lang mogelijk in hun bestaande woning willen blijven wonen. Woningen die specifiek geschikt worden gemaakt voor ouderen, daarvan zijn de eisen hoog. We praten over een 4sterren niveau. Woon op Maat kan kijken naar de opwaardering van de Gouden Gunje. Dat zal ingrijpend zijn, en of dat kan hangt af van de vraag. Hiervoor is onderzoek nodig. Het is wellicht beter voorstelbaar dat groepen bewoners zelf initiatieven nemen.  Woon op Maat is bereid samen met bestuurders en eventueel Dorpsraad onderzoek te (laten) doen. Een afstudeer opdracht voor een student kan al veel opleveren.

 

Er wordt gevraagd of Woon op Maat niet in bestaande koopwoningen kan investeren om deze te verhuren. Aad: De prijs en met name de kosten van onderhoud en verbetering van bestaande woningen maakt dit niet realistisch. Woon op Maat is in die zin geen partij voor herontwikkeling.

De voorzitter bedankt Aad Leek voor de deskundige inzichten. Er zijn een paar mooie handvaten geboden, en de Dorpsraad zal hier zeker en graag op terug komen. [actie PD]

 

 

Onderwerp “Zorg”

Gesprek met Buurtzorg team Wijk aan Zee:

 

De thuiszorg in Wijk aan Zee wordt verzorgd door verschillende organisaties. Buurtzorg is daar een van. Buurtzorg is 3,5 jaar geleden in Wijk aan Zee begonnen met 4 medewerkers. Nu zijn dat er 9 en gezamenlijk leveren zij verzorging op zo’n 18 adressen. Er is geen goed totaaloverzicht van de thuiszorgverlening in Wijk aan Zee omdat het aanbod tegenwoordig wat versnipperd is. De vraag lijkt een soort golfbeweging door te maken is de ervaring. Buurtzorg heeft een specifieke aanpak, waarbij de overhead laag gehouden wordt. Op hoofdlijnen: Door de zorgverlening volledig door hoog opgeleide wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden in kleine autonome 'Buurtzorgteams' in te laten vullen wordt het oplossend vermogen en de professionaliteit van medewerkers ten volle benut. Deze Buurtzorgteams worden ondersteund door een landelijke organisatie.

Volgend jaar zal een lastig jaar worden omdat dan de verschuiving van AWBZ naar WMO gaat plaats vinden. De trend die bij het onderwerp woningmarkt ter sprake kwam wordt door Buurtzorg herkend. Langer thuis wonen en daar dus de verzorging krijgen. De allround aanpak van Buurtzorg sluit daar goed op aan. Het team kan tot 12 medewerkers groeien, daarna wordt in 2 teams gesplitst. Bij een zorgvraag wordt zorgvuldig gekeken of dit in het planbord past. Anders wordt gezocht naar alternatieven. Het team overlegt wekelijks, en is gevestigd op de Relweg 11a.

 

 

 

1.4  Wijkcoördinator (Marc Kouwenhoven) 
 

 • Met betrekking tot het bewonersinitiatief tot kwaliteitsverbetering Julianaweg (eenrichtingsverkeer deel).
  • In het huidige project “wegdek aanpassing”kan geen van de ideeen meer meegenomen worden.
  • Er is door de gemeente toegezegd een aantal zaken uit te zoeken, in bijzonder of de geopperde ideeen aansluiten bij:
   • De visie op verbeteringen
   • bomenbeleidsplan
  • Op korte termijn kunnen plantenbakken geplaatst worden. Wel afspraken maken over het onderhoud.
 • Vraag om het snelheidsdisplay op het eenrichting deel van de Julianaweg te plaatsen voor metingen wordt ingewilligd over 2 weken zodat er nog voor de kerst meetresultaten zijn.
 • De vraag van de ondernemers om verzwaarde poeren voor de kerstboom op het Julianaplein is ingewilligd en uitgevoerd.
 • Er is geen respons gekomen op de vraag om subsidiabele initiatieven tegen zwerfafval. (er is een potje van € 40.000).
  De Dorpsraad meent dat zwerfafval geen groot probleem is. Wel wordt betreurd dat uit bezuinigingsdrift het aantal afvalbakken verlaagd is.
  Vanuit de strand ondernemers is door Kim een plan gemaakt om het afval gescheiden te gaan aanleveren.
 • De vraag om een skatebaan locatie is nog in onderzoek. Inmiddels zijn 4 mogelijke locaties gedefinieerd. De laatste, en (door Marije en Plywood) meest gewilde, is op het terrein van Beeldenpark de Zee van Staal. Hij zou qua stijl in het landschap zijn in te passen. Marc vraagt om een contact bij Tata omdat medewerking van Tata nodig is. De Dorpsraad zal contact met Donald Voskuil tot stand brengen.
 • De vraag van Marjan van Leeuwen om contacten met de Seniorengroep en anderen ivm de WMO loopt stroef. De Ouderengroep zal proberen dit vlot te trekken [actie JD]
 • Het geplande wijkbezoek van raadsleden zal op 9 december plaatsvinden. Een introductie of rondgang kan 45 minuten beslaan. Daarna blijven de raadsleden ca 1,5 uur beschikbaar in De Moriaan bij een borreltje.

 

1.5    Wijkagent (Aart van Oostveen)

         -

 

 

1.6    Heliomare (Marije Pronk)
          -

        

2.

Bestuurszaken (Dagelijks Bestuur)

 

2.1    Notulen Dorpsraad

Goedgekeurd, gaat naar website.

 

2.2    Actielijst

        

Geen punten

 

 

 

2.3    Ingekomen stukken

 

 

 • Folders Kern Met Pit, editie 2015 inschrijfvraag
 • Belasting
 • Uitnodiging Milieufederatie
 • Omgevingsraad (informatiebijeenkomst en vraag om deelnemers)
 • Antwoord Gemeente op “meedenken DR inzake WELKOM bord”: geen wijziging
 • Omgevingsdienst: gedoogbesluit degrativeer frequentieverhoging klimpijpen
 • Vervuilende lozing Tata [zie Milieu]
 • Vraag om verwijdering bord “einde 30km zone” bij Hogeduin. Zal aan gemeente worden doorgegeven.
   

 

 

2.4    Financiën

         - jaarlijkse subsidiebijdrage. Aanvraag zal worden ingediend [actie WK/PD]        

    

 

2.5    PR en Communicatie
 

 • Offertes op uitvraag voor informatie, zijn binnen gekomen. Er zijn 4 aanbieders aangezocht. Uit de vier aanbiedingen is een selectie van 2 gemaakt (vnl op basis van prijs). Daarmee is een nader gesprek gevoerd om zeker te weten dat de offertevraag goed begrepen is. Daarmee is tot een 2e biedronde gekomen. De meest voordelige aanbieding wordt door de Communicatiegroep voorgedragen. De aanbieder is Experior.
  è De Dorpsraad neemt, na discussie, deze voordracht over. Contract kan worden onderhandeld waarbij eisen worden ingebracht mbt: vaste prijs, presentatie van concept, de toegankelijkheid van historisch archief.

De Communicatiegroep zal uitvoering aan het besluit geven en de bouw begeleiden. De voorzitter zal bij contracteisen betroken worden. [actie LvdS/YM/PD]

 

 

 1.    Overige zaken

        

 • Navraag eventuele regeling Parapenten boven duinen bij Hoogheemraadschap. Hoogheemraadschap heeft (buiten ontvangstbevestiging) nog niet gereageerd. Vraag zal herhaald worden. [actie LvdS]
   
 • Voorbereiding bezoek college B&W aan Wijk aan Zee op 16 december en in te brengen punten:

Er zal een route worden gemaakt langs punten die voor bestuurders interessant zijn.
[actie JL opgave van punten; LvdS formulering route]

 

        

 

 

 


 

 

3.

Werkgroep Dorpsbelangen (Yvonne Molenaar, Roland Snijders)

 

Geen nieuws

4.

Werkgroep Ruimtelijke ordening (Peter Snijders, Hans Dellevoet, Bart Schram)

 

4.1 Woning markt (zie intro]

4.2 vergunningsaanvraag Nieuwbouwproject Voorstraat:

Er zal nog gekeken worden of de aanvraag conform de voorgelegde (en ingestemde) plannen is. [actie PS]

 

 

5.

Werkgroep Milieu (Sauw Buwalda namens de werkgroep)

 

5.1 Reactie n.a.v. rapportage tijdelijke meetpunten: Hoewel het volstrekt helder is dat de conclusies uit de proef een direct gevolg waren van beperkingen in de projectformulering wordt het als onhaalbaar gezien om hier alsnog tegen in verweer te gaan. Wethouder Tim de Rudder heeft in de Milieudialoog geopperd om een bestaand meetpunt naar een meer centrale plaats te verplaatsen om zo de zichtbaarheid te bevorderen. De Dorpsraad zal erop aandringen het meetpunt aan de Bosweg te verplaatsen naar een publiek punt, en daarvan tevens de meetresultaten publiek inzichtelijk te maken.[actie SB/LV]

5.2 :  Aanwijzen mogelijke bouwplaatsen windmolens: Zienswijze is ingediend. DR heeft kennisgenomen van zienswijze Tata, Stichting Duinbehoud en anderen. Algemene beeld is dat er sterke argumenten zijn om de mogelijke locatie Wijk aan Zee toch onmogelijk te verklaren.

5.3 : Vergunning capaciteitsvergroting lichteren. Vergunning is, met kleine aanpassingen mbt sproeiproeven, verleend.

5.4 :  Milieurondrit: Heeft goed beeld gegeven van de uitdagingen bij Tata, en de inspanningen iets aan de overlast te doen. Het management geeft aan zich van de verantwoordelijkheid bewust te zijn.
 
5.4.1: zeer sterke toename overlast TATA in het dorp (geluid, stof, geur): De laaste drie weken veel tot extreme overlast van geur, geluid en neerslag. Natuurlijk speelt het weer een rol, maar feit blijft dat de uitstoot van Tata te groot is voor een bewoonde omgeving. De indruk bestaat dat er een grote achterstand is ontstaan. De kooksfabriek2 is, ook blijkens stukken vd RvS en Tata zelf, verouderd. Er zijn staalbedrijven waar de grondstofvelden zelfs overdekt zijn. Er is duidelijk nog veel te doen, en de onvrede in het dorp is momenteel groot.

5.4 : Omgevingsraad Schiphol: door samenwerking is regionaal een voldoende achterban tot stand gebracht om te participeren. Er is geen directe rol voor de Dorpsraad. Bas zal door deelneming op eigen titel in de groep van Velsen een vinger aan de pols houden. (actie BvdB).

6.

Werkgroep Economische zaken en Toerisme (Jeroen Limmen)

 

 •  

7.

Werkgroep Kunst & Cultuur

 

 

Geen aanwezigheid      

 

8.

Werkgroep Welzijn, gezondheid en WMO

 

8.1   WMO      (vacature)     

        - -           Jan de Wild zal gepolst worden [actie PD]

 

8.2   Cursussen         (Wil de Korte)

        -  er zijn te weinig cursisten om de kosten voor de cursus “Meer Bewegen voor Ouderen”   te dekken. Daarom stoppen we.

 

8.3   Jongeren                        (Mathieu Niesten)

-  Initiatief Wijk aan Zee Sportdorp, voortgang. Vrijwilligers voor buurtscan. Geen voortgang

 

8.4   Ouderen             (Jaap Durge)

       - opzetten sociaal netwerk mbt AWBZ-WMO decentralisatie. Blijkt lastig om de benodigde mensen te bereiken.  

 9.

 Rondvraag

 •  
Tata en Harsco nemen "anti-stofhal" in gebruik.Tata en Harsco nemen "anti-stofhal" in gebruik.

 

IJMUIDEN - Tata Steel en de firma Harsco hebben donderdag een speciale hal voor de bewerking van slobslak in gebruik genomen. Hiermee zal naar verwacht de klachtenregen vanuit Wijk aan Zee over kleverige stof op onder meer auto’s tot het verleden behoren.

In de nieuwe hal wordt slobslak met water besproeid en gekoeld alvorens verder te worden verwerkt. Tests hebben aangetoond dat dan geen stof meer vrijkomt, waardoor er minder snel overlast van grof, kleverig stof in Wijk aan Zee zal ontstaan.

De afgelopen maanden werden met name door inwoners van Wijk aan Zee geregeld klachten gemeld over een kleverig goedje. Een bewoner van de Hogeweg kondigde zelfs een rechtszaak en een schadeclaim. Hij was het spuugzat om elke keer zijn auto en zijn huis schoon te moeten laten maken. Hoewel Tata helpt bij het schoonmaken, geeft het toch veel gedoe en geregel, aldus de boze bewoner.

Buur

Tata en Harsco zaten ook flink in hun maag met de steeds terugkerende klachten. ,,Dus dit is goed nieuws, voor ons bedrijf en de inwoners van Wijk aan Zee’’, aldus Hans van den Berg, directeur Manufacturing Iron & Steel bij Tata Steel in IJmuiden. ,,Als bedrijf willen we een goede buur zijn. Dan baal je dus ook als er regelmatig stofoverlast is in Wijk aan Zee. Door de bouw van deze hal voor het bewerken van slobslak zal de stofoverlast in Wijk aan Zee fors afnemen.’’

,,Aangezien de overlast van grof, kleverig stof ook door andere processen kan worden veroorzaakt, valt echter niet uit te sluiten dat er toch nog een keer stofoverlast in Wijk aan Zee ontstaat. We focussen onze aandacht nu op het bedenken van verdere maatregelen om ook andere mogelijke bronnen te identificeren en aan te pakken’’, aldus Van den Berg.

Samen met de firma Harsco heeft Tata Steel onderzocht welke maatregel de overlast maximaal kan terugdringen. Daaruit kwam het koelen en bevochtigen van het slobslak met water in een overdekte omgeving als beste alternatief naar voren. In oktober is daarom gestart met de bouw van een hal met sproei-installatie bij de firma Harsco op het terrein van Tata Steel.

Bron: Dagblad Kennemerland

Agenda Dorpsraadvergadering 10 december 2015 locatie Moriaan 20.00Agenda Dorpsraadvergadering 10 december 2015 locatie Moriaan 20.00

 

Woensdag 12 november om 20.00 uur in de Moriaan

1.

Opening

 

 1. Vaststellen agenda

 

 1. Mededelingen

Afwezig:

 

 1. Publieke tribune

 

1.4    Wijkcoördinator (Marc Kouwenhoven)           

 

 

1.5    Wijkagent (Aart van Oostveen)

        

 

1.6    Heliomare (Marije Pronk)

 

Cees Raaimakers: Toelichting op KindJeugdcentrum Heemskerk en gevolgen Wijk aan Zee
 

 

EXPERIOR: plan van aanpak nieuwe website Dorpsraad

2.

Bestuurszaken (Dagelijks Bestuur)

 

2.1    Notulen Dorpsraad

 

2.2    Actielijst

        

Website: De voorzitter zal bij contracteisen betroken worden. [actie LvdS/PD]

Navraag eventuele regeling Parapenten boven duinen bij Hoogheemraadschap {LvdS]

Route tour college: [actie JL opgave van punten; LvdS formulering route]

Kijken of bouwaanvraag conform de voorgelegde (en ingestemde) plannen is. [actie PS]

aandringen het meetpunt aan de Bosweg te verplaatsen naar een publiek punt.[actie SB/LV]

WMO: Jan de Wild zal gepolst worden [actie PD]

 

2.3    Ingekomen stukken

 

Aafke Strooker Beleidsmedewerker volksgezondheid: vraag: informatieavond Hartveilig Wonen AED in Dorpsraadsvergadering

 

Robert Moens: Deelnemers TATA Steel challenger toernooi bekend

 

Diverse milieumonitor
 

 

 

2.4    Financiën

         - plan en timing jaarafsluiting

    

 

2.5    PR en Communicatie
 

 

-

        

 

 

 1. Overige zaken

        

Terugblik op sluiting riool overstort Wijk aan Zee

 

Evaluatie / terugblik fietsroute en bijeenkomst met college B&W op 9 december


 

 

3.

Werkgroep Dorpsbelangen (Yvonne Molenaar, Roland Snijders)

 

         - geen nieuws

4.

Werkgroep Ruimtelijke ordening (Peter Snijders, Hans Dellevoet, Bart Schram)

 

 4.1   analyse Bosweg

 

 

5.

Werkgroep Milieu (Sauw Buwalda namens de werkgroep)

 

5.1  Gesprek Tata /DR. verslagje Luuth.

 

5.2 Geen beroep tegen vergunning extra lichteren kolen/hoger S-gehalte Cokesgas. 

 

5.3 Uitnodiging Milieudienst IJmond om (postuum) nog te reageren op concept beleidsplan 2015. (Marc had 1 puntje).

 

5.4 Uitnodiging bij kolenoverslag Rietlanden A'dam 17-12 om meetsysteem fijn stof en ontwikkeling nieuwe afdektechnieken   kolen te zien.(Bas/Sauw).

 

5.5 Is het een idee de overstort wei grasgroen te schilderen (met basisschool b.v.)?

 

 

6.

Werkgroep Economische zaken en Toerisme (Jeroen Limmen)

 

 •  

7.

Werkgroep Kunst & Cultuur

 

 

 • Continuiteit Cultural Village (Wijk aan Zee Cultuurdorp van Europa)
        

 

8.

Werkgroep Welzijn, gezondheid en WMO

 

8.1   WMO                  (vacature)

        - 

 

8.2   Cursussen         (Wil de Korte)

       

 

8.3   Jongeren                        (Mathieu Niesten)

        -  Initiatief Wijk aan Zee Sportdorp, voortgang. Vrijwilligers voor buurtscan.
 

 

8.4   Ouderen             (Jaap Durge)

       - verslag over een bijeenkomst van Radio Beverwijk.Ook  zo over de mail mbt awbz en wmo van mevr Marja v Leeuwen.

       

 9.

 Rondvraag

 •  
Hoofddorpse studeert af op onderwerp: re-integratie na hersenletsel in HeliomareHoofddorpse studeert af op onderwerp: re-integratie na hersenletsel in Heliomare

WIJK AAN ZEE - Maar veertig procent van de voorheen werkende mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) lukt het om binnen twee jaar terug te keren naar al dan niet aangepast werk. Judith van Velzen (33) uit Hoofddorp heeft de afgelopen zeven jaar bij Heliomare Research & Development onderzocht hoe het proces van terugkeer naar werk verloopt en welke factoren dit versnellen of bemoeilijken.

 Daarnaast heeft ze onderzocht hoe vanuit revalidatiecentra geholpen kan worden bij terugkeer naar werk door middel van arbeidsrevalidatie.

Woensdag promoveert ze op haar proefschrift 'Terugkeer naar werk na niet-aangeboren hersenletsel'.

Op de voorkant van het proefschrift fladderen drie vlinders. Deze zijn niet zomaar gekozen, legt Judith uit. ,,Mensen met NAH waren voor het letsel als een rups: stabiel en druk met werken, zoals een rups vooral druk is met eten. Maar dan gebeurt er iets waardoor een onomkeerbare transformatie plaatsheeft. Het resultaat is een vlinder met kwetsbare vleugels. De rups en de vlinder zijn in wezen hetzelfde dier, maar er heeft duidelijk een verandering plaatsgevonden. Met als groot verschil dat de verandering van rups naar vlinder bij het normale leven hoort terwijl NAH plotseling optreedt en ongewenst is.''

Kwetsbaarheid

Maar bij een vlinder is de kwetsbaarheid goed zichtbaar, bij mensen met NAH vaak niet. Een verminderd geheugen, concentratieproblemen en vermoeidheid bijvoorbeeld zie je niet aan de buitenkant. Dit terwijl naar schatting een half miljoen Nederlanders blijvend klachten en problemen ervaren als gevolg van hersenletsel door bijvoorbeeld een beroerte, ongeval, ziekte, hartstilstand of hersenoperatie.

Begrip Judith: ,,Om succesvol terug te kunnen keren naar het eigen werk of aangepast werk zijn een aantal factoren van groot belang. Uit literatuuronderzoek en interviews met oud-patiënten van Heliomare kwam naar voren dat de hulp en het begrip van de werkgever, collega's en de bedrijfsarts heel belangrijk zijn. Maar ook externe factoren hebben invloed op de re-integratie: is het gebouw gebruiksvriendelijk voor iemand met NAH en kunnen de werktijden worden aangepast?''

Revalidatie

Heliomare hanteert een protocol voor arbeidsgerelateerde revalidatie. Als de patiënt het wil, wordt tijdens de revalidatie al gewerkt aan terugkeer naar werk. Judith heeft sinds 2011 een groep van 22 patiënten gevolgd. Dit protocol is vergeleken met de methode van een ander revalidatiecentrum waarbij pas wordt begonnen met arbeidsre-integratie wanneer iemand zich thuis zelfstandig kan redden.

Judith: ,,Qua tevredenheid van de betrokkenen, het aantal dagen totdat men weer aan het werk was, het aantal mensen dat weer werkte en de financiële kosten zat er weinig verschil tussen de protocollen. We kunnen dus niet zeggen dat de ene behandeling beter is dan de andere behandeling. Maar het is zeker de moeite waard om een methode te implementeren binnen elk revalidatiecentrum. Ruim tachtig procent van beide behandelgroepen had binnen een jaar na de start van de revalidatie een start gemaakt met werk. Dit is een veelbelovend resultaat.''

Bron: Dagblad Kennemerland

Riooloverstort Bad noord eindelijk verleden tijdRiooloverstort Bad noord eindelijk verleden tijd

 

 

WIJK AAN ZEE - De riooloverstort op het strand van Wijk aan Zee, bij strandopgang Relweg, is voorgoed verleden tijd. De Beverwijkse aannemer Posch BV heeft donderdag de overstortput verwijderd. De overstort lag er al meer dan vijftig jaar, sinds 1962.

Wethouder Jaqueline Dorenbos van openbare ruimte en voorzitter Peter Duin van Dorpsraad Wijk aan Zee benadrukken allebei dat de riooloverstort niet weg zou zijn zonder de medewerking van de bewoners van Wijk aan Zee. Maar liefst 700 huiseigenaren moesten toelaten dat er werkzaamheden waren in hun tuin om hun riool af te koppelen. Hemelwater van straten, wegen en woningdaken moet zoveel mogelijk rechtstreeks in de bodem lopen. Bij slechts vijftien procent kon dat afkoppelen niet. Omdat de eigenaren niet bereikbaar waren, of omdat ze een reden hadden om het niet te doen, bijvoorbeeld omdat ze net een nieuwe tuin hadden aangelegd. ,,Zo’n klein percentage is niet erg’’, zegt projectleider Klaas Dekkers van de afdeling ruimte van de gemeente Beverwijk. Hij denkt dat het bijzonder is dat zo’n grote groep bewoners heeft meegewerkt. ,,Er wordt wel vaker regenwater afgekoppeld, maar op zo’n grote schaal is dat vrij uniek. Ik ken daar geen voorbeelden van.’’ 

Er is wel jaren overheen gegaan voordat de riooloverstort weg kon. Dorenbos verhaalt dat zij vroeger met haar kinderen naar dit stuk strand ging en dat ze wel eens wc-papier zag liggen. De laatste jaren werd alleen nog regenwater via de overstort afgevoerd, maar dat wil niet zeggen dat er nooit zaken uit het riool op die manier via het strand verdwenen.

Uitgegraven

In 1994 werd al gesproken dat de riooloverstort zou verdwijnen, weet Peter Duin van de vorige dorpsraadvoorzitter. ,,Over drie jaar zou het toen weg zijn, maar daar zijn nog wel wat jaren overheen gegaan.’’ De riooloverstort werd regelmatig gebruikt, zes tot tien maal per jaar. Jeroen van Son van strandpaviljoen Sunseabar weet dat de laatste keer in de zomer was met de enorme regenval. Hij heeft ’m zelf nog uitgegraven, omdat een deel van Wijk aan Zee natte voeten kreeg. De overstort wordt nu opgevangen door de nooduitlaat op de Dorpsweide. Dekkers verwacht dat die eens in tien jaar gebruikt zal worden. 

De overstort is ook verleden tijd dankzij subsidies van de provincie (6 ton) en het hoogheemraadschap (5 ton). Vandaag zal aannemer Posch zand gooien over de loze leiding die diep onder de grond blijft liggen. Daarna is er niks meer van te zien. Net op tijd voor de mountainbikerace van zondag.

Bron:Dagblad Kennemerland

Stan Niesten wint cross Wijk aan ZeeStan Niesten wint cross Wijk aan Zee

 

WIJK AAN ZEE - Een leisteengrijze lucht, waterkoud en mistig. Dat was het tafereel waar gisteren de vierendertigste editie van de Runnersworld Cross in Wijk aan Zee zich tegen af speelde.
’Taai volk die tuinders’

In totaal verschenen er 399 atleten aan de start. ,,De opkomst is goed. Het zijn er zelfs zeven meer dan vorig jaar. Maar het is ook nog eens prima loopweer. In de afgelopen edities stormde het en was er een hoop regen. Nu is het ideaal, er staat geen zuchtje wind en het is droog’’, vertelde Rob Kleine van de werkgroep Wedstrijd Organisatie van atletiekvereniging DEM.

Om half twaalf klonk het startschot voor de vrouwen en mannen. De ene cross bestreek 6 kilometer in drie rondes over strand en duin. De 10,4 kilometer bestreek één ronde over strand en duin en liep daarna over het strand helemaal door tot de pier en weer terug. De grote favoriet op de 10,4 kilometer was de achttienjarige Stan Niesten van DEM. Hij vertrekt over een week al naar Bulgarije voor het EK en zag deze run voornamelijk als een training. ,,Ik heb tegen hem gezegd dat hij zich niet helemaal mag opblazen. Hij hoeft niet koste wat het kost te winnen, want dat EK is toch wel even belangrijker nu’’, zei zijn trainer Frans van der Kolk. Met muts op en goed ingepakt stond hij te vernikkelen van de kou, terwijl hij op zijn pupil wachtte. ,,Ik zag dat er ook nog een Amerikaan meedeed. Die is altijd ook wel snel, maar Stan zal hem wel kloppen op het verharde pad vlak voor de eindstreep.’’

Ook Harrie Verduin kwam langs het parcours staan. ,,Normaal loop ik ook wel mee, maar ik ben geblesseerd. Nu kom ik even kijken hoe het met Stan gaat. Hij gaat zeker weten winnen. Het is een tuinder hè. Dat zie je zo. Het is taai volk hoor die tuinders. Je moet van goede huize komen wil je daar van kunnen winnen.’’

Nadat de eerste rondes er voor de 6km lopers op zaten, kwam Femke van der Pal als eerste over de finish. Zij zette een mooie tijd neer van 25.21. Een halve minuut later werd zij gevolgd door Ingrid Klaasse (26.12) en Eileen Groenland (26.24). De meeste blikken waren toen al gericht op Niesten. Wanneer zal hij in zicht zijn?

,,Ik verwacht dat hij in de vijfendertigste minuut zal finishen. Het hangt er een beetje vanaf hoe hard het zand is vandaag’’ meldde trainer Van der Kolk. Terwijl een grote groep 6 km- lopers zijn laatste ronde nog moest lopen, verscheen Niesten al in beeld. Hij oogde nog fit en had weinig moeite om de runner-up Zac Freudenburg achter zich te laten. Niesten finishte met een tijd van 35.17. Daarna volgde Freidenburg met 35.43. Als derde kwam Ronald Poel over de eindlijn met een eindtijd van 38.51. Niesten was content met zijn race. ,,Ik ben tevreden met mijn eindtijd. Het was soms best zwaar op sommige stukken. Daar was het zand ineens heel mul en dat was even afzien, maar het was goed te doen.’'

Bron: Dagblad Kennemerland

Vuurwerk van jeugd tijdens Cultural Village schaaktoernooiVuurwerk van jeugd tijdens Cultural Village schaaktoernooi

Vuurwerk van jeugd tijdens Cultural Village schaaktoernooi

Door Kees van Dalsem - 28-11-2014, 11:44 (Update 28-11-2014, 14:06)

WIJK AAN ZEE -  De jeugd moet voor vuurwerk zorgen tijdens de vijftiende editie van het Cultural Village schaaktoernooi in Wijk aan Zee komend weekend.

Er zijn morgen en zondag drie verschillende toernooien in café De Zon. Een tweekamp tussen de jeugdige Jorden van Foreest (IM) en de ervaren Friso Nijboer (GM), een vierkamp van de Nederlandse talenten Robby Kevlisvili (FM), Tycho Dijkhuis (FM), Santpoorter Ilias van der Lende en Hing Ting Lai. 

Daarnaast is er ter ere van de vijftiende editie een internationale vierkamp tussen schakers uit vier Europese cultural villages: Wolter Vos (Wijk aan Zee), Spiridon Kotylas (Paxos, Griekenland), Milos Cermak (Bystre, Tsjechië) en Richard Matthies (Strobeck, Duitsland). ,,De laatste vierkamp is natuurlijk van een ander niveau dan de andere twee kampen, maar ik verwacht wel leuke partijen tussen de internationale deelnemers’’, vertelt toernooidirecteur Dennis Krassenburg.

Hij denkt dat Jorden van Foreest het Friso Nijboer erg moeilijk gaat maken. ,,Jorden is een groot talent. Net als Robby Kevlisvili bij de vierkamp van de Nederlandse spelers. Hij is de rising star in het Nederlandse schaken. Tycho Dijkhuis heeft de laatste tijd wat punten verloren, dus hij wil ook scoren.’’

De wedstrijden beginnen zaterdag om 12.30 en 19 uur en zondag om 13.30 uur. De schaakduels zijn ook live te volgen via de site van de stichting schaakpromotie IJmond, www.ssij.nl.

Bron: Dagblad Kennemerland

Hotel de De Wijck in ere hersteldHotel de De Wijck in ere hersteld

WIJK AAN ZEE - Pal achter de duinen aan de Van Ogtropweg in Wijk aan Zee staat het voormalige Hotel De Wijck in de steigers. Al jaren verergerde het achterstallige onderhoud en de in het verleden gedane verbouwingen hadden het gebouw ook geen goed gedaan.

Schotels vervangen door centraal schotelsysteem

Na vijftig jaar door een en dezelfde familie te zijn gerund werd in 2007 het familiehotel wegens economische malaise verkocht. Sindsdien verhuurt 4BN (onderdeel van BenN groep) als eigenaar het hotel aan Otto Workforce die het op haar beurt inzet om haar buitenlandse werknemers in te huisvesten.

Sparen

Volgens Arno Baanders van investeringsmaatschappij BenN groep in Beverwijk is er de afgelopen jaren gespaard om deze rigoureuze renovatie te kunnen financieren.

Medio augustus is BenN facilitair BV dan toch met de werkzaamheden begonnen.

Enthousiast vertelt Baanders dat buiten alle kozijnen, daken en goten worden vernieuwd. Mislukte aanpassingen aan het gebouw uit het verleden worden hersteld. Binnen wordt alles fris geschilderd en opnieuw gestoffeerd. Dat gaat steeds per groepjes kamers, zodat de huidige bewoners, ondanks de overlast die dit met zich meebrengt, in het hotel kunnen blijven wonen.

 

Steigers

Over twee weken komt het gebouw uit de steigers, vertelt de Wijk aan Zeeër, dan wordt pas goed zichtbaar hoe de oude glorie wordt hersteld.

Ook zal dan opvallen dat alle schotels zijn verdwenen. Daar is een centraal schotelsysteem voor in de plaats gekomen.

Tot slot zal de aanwezige groenvoorziening nog worden aangepakt.

De ondernemer vindt het mooi dat Wijk aan Zee dan eindelijk het voormalige hotel weer in een passende setting terug krijgt.

Bron: Dagblad Kennemerland

 

 

Bert Kisjes genomineerd als IJmonder van het jaarBert Kisjes genomineerd als IJmonder van het jaar

WIJK AAN ZEE - ,,Een betere timing voor de nominatie van Bert Kisjes (74) voor de titel ’IJmonder van het Jaar’ is niet denkbaar’’, weet Jacky de Vries zeker. De initiator van cultureel magazine Roetz vindt dat Bert Kisjes als een van de weinigen de regio IJmond wezenlijk heeft veranderd. ,,Sterker nog, zijn invloed is grensoverschrijdend.’’

,,Bert Kisjes is een filosoof en een vernieuwer. Iemand die niet alleen een visie heeft, maar die ook in de praktijk brengt. Daarnaast is Kisjes een pionier die ontvankelijk is voor nieuwe inzichten. Hij heeft geen dogma, zijn ideeën groeien en rijpen voortdurend.’’

,,We weten wat hij voor Sonnevanck, Cultureel Dorp en Wijk aan Zee heeft betekend. Daar heeft hij dit jaar een bijzonder nieuw hoofdstuk aan toegevoegd. Bert heeft een groep om zich heen gevormd die de Grote Kerk in Beverwijk een plek wil maken voor de gehele gemeenschap. Een uniek initiatief, waar de IJmond trots op moet zijn. Aan erkenning gelukkig geen gebrek. Bert is in 2014 ereburger geworden van Bystre in Tsjechië en heeft een Europese onderscheiding gekregen voor zijn inzet binnen het verbond van dorpen. Nu de IJmond nog!’’, vertelt Jacky de Vries enthousiast.

Volgend jaar verschijnt er van de hand van De Vries een biografie over het leven van de oud-predikant, herbergier, maar bovenal filosoof. 

In het boek vertelt Kisjes over zijn inspiratie en de gebeurtenissen in zijn leven die bepalend waren voor de ontwikkeling van zijn ideeën. Daarnaast worden zijn ideeën en zijn visie op de nieuwe tijd en het nieuwe mensbeeld uiteengezet.

Bron:Dagblad Kennemerland

Oud winnaars bij mountainbike race Egmond-Pier-EgmondOud winnaars bij mountainbike race Egmond-Pier-Egmond

 

 

WIJK AAN ZEE - Het deelnemersveld van de eerste MTB Beach Battle Wijk aan Zee begint steeds meer vorm te krijgen. Drie oud-winnaars van Egmond-Pier-Egmond (EPE) komen op zondag 7 december aan start van de wedstrijd over 40 kilometer op het strand tussen Wijk aan Zee en Velsen-Noord.

Naast Sebastian Langeveld hebben Sander Lormans en Thijs Al toegezegd te zullen komen. Nederlands kampioen op de weg Langeveld (volgend seizoen rijder van Cannondale-Garmin) was daarnaast aanwezig op de sponsoravond die onlangs werd georganiseerd. 

De ervaren Heemskerker Lormans is dit winterseizoen actief bij Imming Bikes-De Zeeleeuw. Oud-veldrijder Al is tegenwoordig vertegenwoordiger bij Agu en rijdt individueel. De organisatie hoopt honderden mountainbikers te kunnen verwelkomen bij de start bij de Sunseabar. Recreanten en businessteams kunnen zich inschrijven via www.mtbbeachbattle.nl. ,,We beginnen om 12 uur bij laag water’’, vertelt Alexander de Wagt van de organisatie. ,,Dan is het strand hard en voor iedereen goed te berijden. We gaan op zaterdag 6 december met 60 vrijwilligers het parkoers bouwen. De hele route van tien kilometer is helemaal uitgezet met hekken. Alle renners rijden vier keer het rondje over het strand.’’

,,De Beverwijkse wethouder Haydar Erol van sport komt het startschot geven en Ben Davidson is gestrikt als koersdirecteur’’, zijn andere nieuwtjes die De Wagt heeft over het nieuwe evenement. ,,Bovendien wordt er bij goed weer camerabeelden gemaakt met een drone. Daarnaast worden er nevenactiviteiten georganiseerd op zondag, zoals blowkarten op het stand en staan er luchtkussens voor kinderen.’’

Start is te zien via volgende link: http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/kennemerland/article27252527.ece/Start-MTB-Beach-Battle-vanuit-lucht-gefilmd?lref=SR_2

Bron: Dagblad Kennemerland

Naar het nieuwsarchief