notulen januari 2007
Concept notulen

Bestuursvergadering 10 januari 2007
Locatie: Pan en Koek

 

Opening

1.1  Publieke Tribune
Geen opmerkingen van de publieke tribune.

1.2  Wijkgericht werkteam
Oversteekplaats brommers: Vincent vraagt of de reactie van de Dorpsraad al bekend is. Jan deelt mee dat het antwoord klaar ligt om te versturen.
Zeecroft: de werkzaamheden starten 15 januari tot half maart. De gemeente leidt het verkeer om.
De Dorpsraad heeft het plan voor een camperplaats ontvangen. Jan deelt mee dat we het plan vanavond bespreken. Voordat we een besluit nemen, inventariseren we bij belanghebbenden.

Karwei aan Zee (I)

2.1  Voorontwerp Beeldkwaliteitplan
Lopend project

2.2  Voortgang Convenant (zie ingekomen stukken)
Immy overhandigt Jan twee maal een convenant van andere Dorpsraden.  Jan heeft hierover ook informatie via internet ingewonnen. Jan licht Vincent toe dat wij ons inlezen zodat we beslagen ten ijs komen als we een gesprek met de burgemeester aangaan.

2.3  Themavergadering 14-02-07 (Vragenlijst, agenda, pers)
Het stramien zoals het voorstel van Jan weergeeft, volgen we.
Vincent vraagt om een duidelijk doel en motivering.
Leden denken na over een brief voor de betrokkenen. Jan past het persbericht aan.

2.4  Stamtafel van het Proef Lokaal de Toekomst
Geen deelnemers dit keer. 

Karwei aan Zee (II)

2.5     Voorbereiding Jaarvergadering 2007 (Memo)

Jaarvergadering: 15 maart 2007, Café de Zon

Besluit: het jaarverslag plaatsen we alleen op internet. Deadline 15 februari (actie Evelien)
Aftredend: Nelleke van der Lelij, Mariette van Soest, Rieneke Ploegmakers.
Aanblijven: Wil de Korte, Robert Beekman, Evelien Priester (alleen notulen), Douwe Buwalda, Roland Snijders, Jan Budding (zodra Karwei aan Zee is afgerond, neemt hij werkzaamheden secretaris over). Immy Kroon laat nog weten wat ze doet.
Vacatures: voorzitter, ruimtelijke ordening

2.6  Wijkpagina in Kennemer
Publicatie voor Wijk aan Zee is mei en november. Vincent stuurt het productieoverzicht.

3 Lopende zaken

3.1 Werkgroepen
Milieu
- Douwe heeft nog geen informatie over de vergunningen binnengekregen.
- Natura 2000: het voorontwerp ligt ter inzage bij de gemeente en de bibliotheek in Beverwijk. Nelleke vraagt namens Dorpsraad exemplaar voor bibliotheek Wijk aan Zee aan.
Bas v.d. Born heeft namens de Dorpsraad zijn stem uitgebracht op 3 kandidaten van de Gezamenlijke Platforms  die als vertegenwoordigers bij de besluitvorming MER en convenanten Schiphol(2006-2008) de belangen van de platforms zullen behartigen. (Door CROS gevraagd).

Ruimtelijke ordening
VVE Belinfante heeft bezwaar tegen de nieuwbouw van voormalig Posthorn. De Dorpsraad is akkoord met de bouw omdat het voldoet aan de eisen van ons Beeldkwaliteitsplan. Mariette kijkt na of het plannummer na onze goedkeuring veranderd is.
Dorpsbelangen:
- Wadi (groter sleuven, profiel van de goten). Ton vraagt ontwerp op. - - Volgens een bewoner heeft wethouder Mosk op de informatieavond een mobiele afscheiding voor paarden toegezegd. Ton vraagt het na.
- Brief Jan Groothuizen: Als een idee gekozen is, bij Dorpsraad inbrengen (actie Evelien)
Parkeerbeleid: Immy en Ton hebben met Vincent en Rien van der Laan (gemeente) gesproken over de parkeerevaluatie. Een enquête vanuit de gemeente volgt. 
Besluit: DR adviseert enquête onder alle inwoners te verspreiden. De enquête moet door een professional opgesteld  worden. Dat is de reden waarom wij geen vragen aanleveren maar een onderwerpenlijst.  Het is een enquête van de gemeente. Om onafhankelijk te blijven willen wij niet genoemd worden.
Ton/Evelien inventariseren onderwerpen. Evelien stelt conceptbrief gemeente op.
- Katheder: Ton heeft een katheder gemaakt. Voor openbaar gebruik. Lenen loopt via Dorpsbelangen. Ton meldt het in de Jutter.
- Wegpunaise Hogeweg: Ton vraagt stand van zaken op.
Welzijn
Laatste bijeenkomst is 26 januari. Daarna gaat architect aan de slag. Er zijn 3 reacties nav stukje in Jutter binnengekomen. Wil de Korte is vanaf heden namens Dorpsraad aanspreekpunt.

3.2 Concept-Brief en Persbericht Oversteekplaats bromfietsen
Goedgekeurd.
Persbericht: met een aanpassing goedgekeurd

3.3 Concept-brief en Persbericht Camperstandplaats
De Dorpsraad is in beginsel akkoord met het idee van een camperstandplaats, maar de locatie vergt nader onderzoek. Wij inventariseren bij de belanghebbenen: Westerduin, stichting duinbehoud, hotel hogeduin, schoos (doet Proeflokaal). Actie: Jan budding.

3.4 Mededelingen
Heliomare: Jan en Rieneke hebben een gesprek bij Heliomare gehad. De Dorpsraad adviseert Heliomare dorpsbewoners te informeren via Jutter, internet en dergelijke.  Over een half jaar volgt een nieuwe afspraak.

3.5 Vaststellen verslagen
Het verslag is goedgekeurd.

3.6 Rondvraag
Na de jaarvergadering vragen we Stichting Dorpsweide of zij een visie hebben omtrent Dorpsweide.

Jan benadert aftredende leden per email over deelname werkgroepen (actie Jan).

Cultureel dorp organiseert een internationaal project met onderwerp ‘dorp als bron van werkgelegenheid’. Onderdeel is sterkte/zwakte analyse van dorp.
Besluit: Douwe Buwalda wordt benoemd als waarnemend secretaris.

4 Sluiting

Ingekomen post

Convenanten kleine kernen (Primo)

Cursus aanbod PRIMO

Brief VVE Belinfante

Brief Jan Groothuizen

 

notulen Dorpsraad themavergadering februari 2007

 

 Verslag van de themavergadering 14 februari 2007 

De themavergadering van de Dorpsraad, over de overlast van Hotel Noordzee, trok grote belangstelling. Onder de aanwezigen waren omwonenden, de eigenaren van Hotel Noordzee, beheerders van Hotel Noordzee, de voorzitter van de ondernemersvereniging, de wijkcoördinator en de wijkagent.

De genodigde politieke vertegenwoordiging liet het afweten, sommigen met reden. Raadslid Paul Meiland was wel van de partij, evenals een fractielid Klaas Vos van de PvdA. De gemeente wilde alleen als toehoorder aanwezig zijn.

 

Voorzitter Jan Budding bracht de overlast in kaart.

·         Auto’s: verlichtingsoverlast, op de stoep parkeren, andere auto’s hinderen en mensen hinderen, veel auto’s, vuilnisbakken om parkeerplaatsen te blokkeren, ronkende motor, claxoneren op ondeugelijke tijden, autolichten schijnen bij particulieren naar binnen, tegen de richting in rijden, naast bussen ook veel auto’s)

·         Muziek (house muziek)

·         Verloedering (dronken, vuiloverlast, schreeuwen, luid, wild plassen, drugs, aanzien van de woningen + tuin, brandende peuken op auto’s)

·         Vervuiling

·         Aanzicht tv schotels

·         Veiligheid (vechtpartijen, agressie of dreigende situatie, tussen polen en engelsen, omwonenden bedreigd)

·         Lang parkeren (3 weken of maanden)

·         Feesten

 

Tijdens de vergadering telde de voorzitter 115 ervaren klachten.

Bewoners hebben geklaagd bij de milieudienst, politie, gemeente, Dorpsraad en Otto.

Over de afhandeling van de politie is de meerderheid tevreden.

 

De bewoners ervaren de overlast al zo’n twee jaar en zijn boos.

Raadslid Paul Meiland gaf aan geschrokken te zijn van het aantal klachten. Hij denkt dat communicatie kan helpen.

 

De vele klachten verbaasden de heer Baanders (mede eigenaar Hotel Noordzee). Hij heeft genoemde klachten niet ontvangen. Hij noemde de feitelijke situatie van Hotel Noordzee: 52 wooneenheden waarin 96 mensen wonen. Op een kamer logeren 3 mensen, niet vier. Er zijn 8 bussen en 7 personenauto’s. Het pand voldoet aan alle eisen, ook de brandweereisen. De heer Baanders gaf aan veel geïnvesteerd te hebben.

De heer Baanders sprak zijn verbazing uit over het feit dat de voorzitter van de Dorpsraad niet op zijn uitnodiging is ingegaan. De voorzitter lichtte toe dat de uitnodiging kwam toen de themavergadering al bekend was. Het leek hem toen beter om niet op de zaken vooruit te lopen. De heer Baanders deelde mede dat in augustus een bijeenkomst is geweest. Met politie en gemeente. Tijdens de vergadering bleek dat niet alle omwonenden hiervoor waren uitgenodigd.

De heer Janssens, een van de beheerders van Hotel Noordzee, deelde mee sinds enige weken dagelijks op alle panden aanwezig te zijn. Hij inspecteert dagelijks op zuiverheid, brandveiligheid en andere zaken. De huisregels hangen op iedere muur in alle talen. De beheerders zien er dagelijks op toe dat de huisregels nageleefd worden.  

 

De heer Baanders gaf aan de klachten serieus te nemen en riep staande de vergadering een emailadres in het leven om klachten te deponeren.

 

Oplossingen

De voorzitter vroeg de aanwezigen wat de beste benadering zou zijn om klachten de wereld uit te helpen:

·         Communicatie

·         2x per jaar avond voor bewoners + borreltje

·         Concrete oplossingen voor deelproblemen

·         Afspraken

·         Klachtenlogboek

·         Rol van de gemeente

·         Korte lijn vinden bij wie je klacht kan deponeren, ook ’s nachts. Gehoord willen worden (urgente klachten, niet urgente klachten kan in kader van afspraken)

·         Goed in kaart brengen welke klacht

·         Voorstel om te overleggen.

·         Hotel afbreken

 

Met betrekking tot de parkeeroverlast lichtte de wijkcoördinator toe dat alle inwoners van Wijk aan Zee in april een enquête van de gemeente ontvangen waarmee het parkeervergunningen stelsel geëvalueerd wordt.

 

Conclusie

De vergadering kwam tot de conclusie dat de zaken een betere aanpak moesten krijgen.

  • Voor de afhandeling en beperking van nachtelijk lawaai moet een snelle procedure komen.
  • Voor minder urgente zaken moet een duidelijke procedure komen

 

Bewoners kunnen hun klacht inbrengen via klachtennoordzee@live.com  Een afschrift kunnen zij sturen naar dorpsbelangen@casema.nl

 

Vervolg

Het is nodig dat de leiding van Noordzee en  de omwonenden goede afspraken maken.

Daarvoor is er een overleg nodig. De Dorpsraad vindt dat dit overleg een zaak is van Hotel Noordzee en de omwonenden. De eigenaren van Hotel Noordzee zegden toe een overleg te plannen. De Dorpsraad komt opnieuw in beeld als het overleg hapert.

 

.De heren Baanders en Nagel boden de aanwezigen een drankje aan.

 

 

 

 

notulen april 2007

  

Bestuursvergadering 11 april 2007

Jan Budding (vz), Douwe Buwalda, Wil de Korte, Robert Beekman, Ton Mars, Immy Kroon, Evelien Priester

Vincent Boelhouwer (wijkcoördinator)

 

1 Opening

1.1  Publieke Tribune

·         De heer Heydenreich heeft maanden geleden bij de gemeente een verzoek ingediend voor een bijdrage aan het bevrijdingsfeest. De gemeente heeft hier laat op gereageerd en het verzoek afgewezen op grond van regels uit het wijk- en ondersteuningsbudget. De Dorpsraad kan hierover geen uitspraak doen omdat wij het wijkbudget aan de gemeente hebben teruggegeven. Vincent vraagt heer Heydenreich om de aanvullende informatie te geven zodat hij een nieuwe afweging kan maken.
12 april werd bekend dat het verzoek opnieuw is afgewezen: Het doel van Wijkgericht werken is het versterken van de sociale samenhang en/of leefbaarheid, voor dit doel heeft de gemeente het wijk- en ondersteuningsbudget beschikbaar gesteld. Wij hebben de ervaring dat het organiseren van activiteiten specifiek voor kinderen het beste werkt om de sociale samenhang tussen kinderen te bevorderen. U moet dan denken aan het organiseren van spelletjes e.d. zodat de kinderen actief bezig zijn. De organisatie van alleen een kofferbakmarkt voldoet daarmee niet aan het doel van wijkgericht werken. bron: gemeente

 

·         Heer Raaymakers, directeur van Heliomare wil bekendheid geven aan de volgende onderwerpen: verhuizing Heliomare, sloop Nijmanhuis en plaatsing noodlokalen.
School Stationsplein
De grond waar de school nu op staat is van de provincie, Heliomare heeft erfpachtrecht. Dat koopt de gemeente af. De gemeente heeft verder met de provincie overleg over woningbouw.
Op het Stationsplein blijkt niet genoeg m² voor de nieuwbouw. Op verzoek van de gemeente doet Grondmij. een onderzoek naar 3 varianten:

1.      Al het onderwijs t/m 20 jaar vertrekt naar stationsplein (meer m² of de hoogte in bouwen)
Dat betekent dat 800 van de 1700 kinderen en leerkrachten vertrekken

2.      Verhuizen naar Broekpolder
Kinderen van de basisschool blijven in Wijk aan Zee, kinderen van 12-20 jaar vertrekken naar Stationsplein.
Bij alle varianten vindt de gemeente het belangrijk dat in Wijk aan Zee veel woningen, van allerlei soorten, moeten komen.
Het onderzoek loopt 8 weken. De Dorpsraad nodigt de heer Raaymaker in juli uit om ons te informeren over de uitslag. 

Sloop Nijmanhuis
Het Nijmanhuis is eigendom van Heliomare. Heliomare heeft van de gemeente een vergunning voor de sloop van het Nijmanhuis. Maar voordat tot sloop wordt overgegaan, wil heer Raaymakers het dorp hierover informeren.
Heliomare heeft nog geen concrete plannen voor die plek, wel ideeën. Ze willen een benedenverdieping voor cliënten van Heliomare. Een centrum voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Uniek, omdat een dergelijk centrum in Nederland nog niet bestaat. Daarboven kunnen wat Heliomare betreft woningen komen.
Noodlokalen op terrein
De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van onderwijs. Heliomare heeft recht op 18 leslokalen.
Heliomare heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend voor 4 noodlokalen. Ze zijn voornemens om de noodlokalen te plaatsen op het afgegraven stuk (tegenover garage Franck, rechts van de slagboom). De grond wordt gezeefd en gereinigd.  Ze plaatsen de noodlokalen aan de bestaande gebouwen.
Heliomare vraagt de mening van de Dorpsraad m.b.t. sloop.

 

De Dorpsraad van Wijk aan Zee heeft in zijn vergadering van 11 april 2007 besloten

·         in te stemmen met de plaatsing van vier noodlokalen op het terrein van Heliomare, die een eenheid zullen vormen met het reeds bestaande schoolgebouw, en wel voor de duur van twee tot drie jaar.

·         in te stemmen met de voorgenomen en reeds vergunde sloop van de woning aan de kop van de Relweg, na mondelinge toelichting van de algemeen directeur van Heliomare, de heer Raaymakers.

·         aan de sloop wel de voorwaarde te verbinden, dat het terrein (met gras) bedekt wordt, zodat geen verstuiving van grond kan plaatsvinden.

·         aan te dringen op de aanleg van een verhard oversteekpad tussen de Dorpsduinen en de Relweg vice versa.

·         voor te stellen dat de directie van Heliomare de berichtgeving zelf ter hand neemt over de noodzakelijke sloop, de achtergronden daarvan, de toedekking van het terrein en de aanleg van het pad via de media van het dorp, De Jutter en wijkaanzee.org

De Dorpsraad zal de groep Proef Lokaal informeren over de hernieuwde mogelijkheid om een woonzorg-centrum te combineren met appartementen op de locatie.

 

Dorpsweide
Ab Winkel maakt ons erop attent dat bewoners van de Zeecroft zich afvragen waarom niemand actie onderneemt tegen de ontwikkelingen op de Dorpsweide.
De wijkcoördinator licht toe: bij de gemeente is een notitie geschreven met een voorstel voor een aanpak. Ze hebben maatregelen genomen om stuk te beschermen. De gemeente wil in mei een informatieavond organiseren. De Dorpsraad geeft de wijkcoördinator het advies om bewoners op de hoogte te houden via de Jutter.

 

1.2  Team wijkgericht werken

·         Evaluatie parkeren WaZ: de wethouder heeft het voorstel van de Dorpsraad overgenomen om de enquête onder alle bewoners te verspreiden. Verschillende vragenlijsten: voor mensen die binnen vergunning wonen en buiten vergunning. Ook gaan ze verkeerstellingen uitvoeren. De gemeente verwacht rond het voorjaar van 2008 met de uitslag te komen.

·         11 juni fietstocht, uitnodiging volgt. Vincent vraagt om een suggestie voor een lowlight en een highligt in het dorp. Suggesties kunnen naar dorpsbelangen@casema.nl

·         Vincent reikt het uitvoeringsprogramma 2007-2009 bereikbaarheid kust uit.

·         Op de vergadering van 9 mei stelt handhaver de heer Peele zich voor.

·         Parkeren zomer: Vincent heeft een overleg met Aad Hiemstra en de heer Takken. Ton Mars deelt mede dat we op de Dorpsweide nu 600 parkeerplaatsen missen.

 

1.3 Wat verder ter tafel komt

Themavergaderingen t/m 2008: voortschrijdend thema’s inpassen

Jaarvergadering

De jaarvergadering is slecht bezocht. Volgend jaar plannen we de jaarvergadering tijdens de reguliere vergadering in maart. We gebruiken internet en de Jutter voor het jaarverslag.

Jubileum Dorpsraad in juni

De reguliere vergadering vervalt. We nodigen op deze avond oud-dorpsraadleden uit (Jan heeft lijst), en anderen. Locatie: In de foyer van de Moriaan, om 20.00 uur, met partner. Jan B. maakt een draaiboek en genodigden lijst en stuurt het naar de leden.

Wijkkrant Wijk aan Zee in mei: coördinator is Jan B.

 

3 Lopende zaken

3.1 Werkgroepen
Milieu

·         Multiserv komt met nieuwe vergunningaanvraag

·         Paasbest: een jaarlijks terugkerend succes.

·         Geluid: Bas is naar een voorlichtingsbijeenkomst van de luchtverkeersleiding. Resultaat: het voorstel van Bas om hoger aan te vliegen zodat het minder geluid voor omwonenden oplevert, wordt niet gehonoreerd. Het kan wel maar het verzoek is om onbekende redenen afgewezen.
Omheining van dorpsduinen is kapot. Paul Schekkerman dat gemeente verantwoordelijk is voor herstel. Ton M. belt gemeente .

Dorpsbelangen

·         Reach de beach eind van de maand

·         Op het juk bij de ingang van Wijk aan Zee hangt een bord van de handbalvereniging. De afspraak is dat het bord een week voor de activiteit wordt opgehangen. Aangezien de Dorpsraad ook verantwoordelijk is worden Sawaz en de handbalvereniging en Sawaz op de regels gewezen.

·         Kofferbakmarkt: de gemeente maakt afspraken met de heer Heydenreich over de grootte van de markt i.v.m. parkeren.

 

3.2 Mededelingen

Vakantieperiode: Op woensdag 4 juli, de 1e woensdag van de maand. In augustus is geen vergadering.
4 juli themavergadering

De Dorpsraad wil met de gemeente praten over:

·         Woningbouwlocaties.
Vorig jaar is een overzicht van potentiële bouwlocaties verstrekt. De gemeente heeft inmiddels nieuwe locaties die ze niet met ons gecommuniceerd hebben.

·         Dorpsvisie
Welke zaken uit de Dorpsvisie worden uitgevoerd en wanneer.

 

16 april Primo over dorpshuizen/ Moriaan

3.3 Vaststellen verslagen
Niet behandeld.

4.  Rondvraag

18e afscheid burgemeester: Jan, douwe gaan heen.

Sonja Schellevis, wil aandacht voor een speelplaatsje op driehoekpuntje bij het Neeltje Snijdershof.

Gemeente heeft eerder aangegeven de ruimte te klein te vinden. Robert informeert mevrouw Schellevis.

Speeltuin relweg/stetweg; De glijbaan moet vervangen worden. De gemeente wil alleen 1 op 1 vervangen. Heeft verder geen budget. De gemeente komt vrijdag kijken. De buurt wil graag meer speeltuigen en vraagt om bijdrage uit budget dat Dorpsraad in beheer heeft (bestemd voor kinderen). De gemeente moet dan wel voor onderhoud en vervanging in de toekomst zorgen. De penningmeester (Robert) geeft aan dat het verzoek aan de eisen van dat budget voldoet. De Dorpsraad besluit in principe voor. Later beslissen we over de hoogte van het bedrag.

Ton leest een gedicht voor over Max.

4 Sluiting

 

 

notulen mei 2007

 

 

Bestuursvergadering 9 mei 2007

 

Aanwezig: Immy Kroon, Roland Snijders, Douwe Buwalda, Ton Mars, Evelien Priester, Vincent Boelhouwer (wijkcoördinator)

Afwezig: Jan Budding, Wil de Korte, Robert Beekman

Publieke Tribune

Dorpsweide

 

Dhr. Zwiers, bewoner, doet zijn verhaal over de historie van de wadi (zie www.wijkaanzee.org )

Dhr. Klaus, bewoner heeft veel vragen over de wadi. Hij overhandigt de brief met vragen aan de wijkcoördinator met het verzoek of de gemeente hierop kan antwoorden. De Dorpsraad ontvangt een kopie.

Stichting Dorpsweide, Philip van Noort

Philip stoort zich aan de wijze waarop de gemeente communiceert op dit onderwerp en vraagt zich af waarom er geen reactie volgt op brieven van stichting Dorpsweide. Ze willen graag overleg over het beheersplan, het totaal onderhoud, de paarden en andere zaken.

Vincent antwoord dat hij zich de gevoelens van bewoners goed kan voorstellen. Het college wil tot op heden de informatie over de Dorpsweide niet vrijgeven. Hij heeft in maart al aangedrongen op openbaarheid.

Leden van de Dorpsraad hebben de vorige vergadering al aangedrongen op een informatieavond in mei. Vincent schat in dat die bijeenkomst niet door gaat.

Komende vrijdag heeft wethouder Mosk een afspraak met Stichting Dorpsweide en Dorpsraad (Douwe en Immy).

 

Heliomare, Monique Verhagen

 

Sloop Nijmanhuis: Dorpsraad heeft hierover een brief naar Heliomare gestuurd. Heliomare neemt voorwaarden van Dorpsraad in acht.

 

Bouw noodlokalen: Heliomare heeft een brief naar de Dorpsraad en de bewoners gestuurd.
Douwe heeft de tekening met noodlokalen gezien en vraagt zich af of de noodlokalen op natuurgebied worden geplaatst.
Voor zover Monique weet is het geen natuurgebied.

 

Overlast discotheek Xenon:

De heren De Boer, Negrijn, Van Noort en Scot.

 

Sinds de opening zijn klachten geweest en opgelost met de eigenaar van de discotheek. Er is ook overleg met de milieudienst geweest.
De laatste 2 maanden neemt de overlast toe. De discotheek is ook op vrijdag open (voor jongeren vanaf 14 jaar). Deze jongeren zorgen voor veel overlast: veel fietsen op de Middenweg, geluidsoverlast, blowen, er zijn kratten bier gestolen. Jongeren mogen binnen niet drinken en dus drinken ze buiten.

 

De heer Negrijn heeft samen met Paul Meiland een gesprek gehad met eigenaar van de discotheek. Ook wijkagent Jan Knaap was hiervoor uitgenodigd maar die vond het niet nodig bij dat gesprek aanwezig te zijn. De eigenaar voelt zich niet verantwoordelijk voor de jongeren.

 

Vincent vraagt of ze politie hebben gebeld. Ja, die zijn geweest maar pas na 1,5 uur. De heren hebben de overlast ook bij wijkagent Jan Knaap gemeld en die heeft het genoteerd.

 

Advies Vincent: blijven melden bij de politie. Keer op keer zodat duidelijk wordt dat het om overlast gaat. Meer melden levert een hogere prioriteit op. Vincent neemt het ook op met Jan Knaap.

 

Douwe adviseert een brief in de buurt te verspreiden om bewoners hierop attent te maken.

 

De leden vragen of de bewoners terugkomen als de overlast niet stopt.

 

De heer Negrijn, bewoner

Julianaplein zou kloppend hart van Wijk aan Zee moeten zijn. Er is geen aandacht voor bomen, onkruid blijft, waarom zijn er geen hanging baskets op het julianaplein?

Vincent: Er is onderzoek geweest naar bomen op het Julianaplein. Ze zijn niet dood maar hebben terugslag het 1e jaar. Per 1 mei is een advies aan de wethouder voorgelegd m.b.t. het onderhoud van de bomen: 1 boom vervangen, 2 recht zetten, snoeien en ploffen (grond  losmaken door lucht in de grond te spuiten)

Vincent: de watertafel is bewust zo laag ingesteld, in verband met de wind. Het water moet terugstromen in het reservoir.

Wijkgericht werken

Handhaver voor wijk aan zee, Peter Peele, stelt zich voor.

Vooral voor zaken als hondenpoep, huisvuil dat verkeerd wordt aangeboden of gedumpt, parkeerexcessen. Handhavers vormen een aanvulling op de politie. Ze zijn te bereiken via het serviceteam Beverwijk: 256260.

 

Mededelingen

 

Op 31 mei om 19.30 uur vindt een informatiebijeenkomst plaats over de Hogeweg/V. Ogtropweg.

 

Op onze vragen over de brommeroversteekplaats volgt binnenkort een reactie.

 

Neeltje Snijdershof: de trap wordt binnenkort aangepakt.

 

Camperstandplaats. Wethouder Mosk, Jan de Wildt en Bert Kisjes hebben een gesprek gehad bij Hotel het Hoge Duin. Evelien vraagt zich af waarom de brief van de Dorpsraad, waarin belanghebbenden geraadpleegd zijn en een negatief advies hebben gegeven over de locatie, niet serieus genomen wordt. Vincent antwoord dat op verzoek van Jan en Bert toch een gesprek bij hotel Het Hoge Duin is aangevraagd. Evelien vindt de gang van zaken vreemd. Vincent vraagt ons bij Jan en Bert te informeren.

 

In antwoord op een eerdere vraag van de Dorpsraad: bij 200 extra te bouwen woningen neemt het aantal bewegingen in Wijk aan Zee met 500 tot 625 bewegingen per etmaal toe.

 

Fietstocht 11 juni: Vincent vraagt om aandachtspunten in het dorp.

 

Vincent is in juli afwezig i.v.m. vakantie.

 

 

Werkgroep milieu

Startnotitie: MER naar nieuwe electriciteitscentrale. Effecten van milieu moeten onderzocht worden. Duurt ongeveer 2 jaar.

Raadkamer

Wethouder Mosk heeft een gesprek aangevraagd met Philip van Noort (Stichting Dorpsweide) en Douwe Buwalda over de Dorpsweide. Immy gaat ook mee.

 

Draaiboek jubileum 13 juni: volgt separaat

 

Gouden Gunje

Er ligt een schetsontwerp (is niet openbaar. Opmerkingen staan in notulen van het dagelijks bestuur van de Dorpsraad. Hierna volgt een haalbaarheidsstudie, juridische contracten, voorlopig ontwerp met programma van eisen.

Jan B. gaat 1 juni naar de bijeenkomst. Dorpsraad is bij overleg gekomen om de belangen van de omwonenden en inwoners van Wijk aan Zee te volgen.

 

Ingekomen stukken

Moriaan: brief over gebruik vergaderruimten (gratis). Leden hebben een toelichting nodig om inzicht te krijgen in de motivatie. Daarna keert punt terug op agenda.

Gemeente: uitnodiging fietstocht 11 juni

We staan niet achter de opzet om meerdere wijken te bekijken. We vinden het beter als de focus ligt op ons dorp. We nemen dit jaar dus niet deel  (actie Evelien)

PWN en st. duinbehoud: 24 mei bijeenkomst over recreatie. Ton gaat heen.

Gemeente: verzoek om voor 1 juni inhoudelijk jaarverslag, financieel jaarverslag en sluitende begroting 2008 in te dienen. Nieuw is een gemotiveerd verzoek voor subsidie. Omdat we de brief te laat onder ogen hebben gekregen, vragen we uitstel bij de gemeente (acties: Roland bij Vincent, Evelien informeert Robert, Robert is initiatiefnemer om dit op te pakken)

Notulen

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

Rondvraag

Senioren naar Strobeck

Ton vertelt dat het een zeer geslaagd en emotioneel bezoek was. De duitsers herdenken niet. Ze hebben gezamenlijk open over de oorlog gepraat.

 

Parkeeroverlast R. Aertszweg: Evelien geeft uitleg over de acties die zijn ondernomen. (zie ook www.wijkaanzee.org over reach the beach)

                                              

notulen juli 2007

Notulen bestuursvergadering

Dorpsraad 4 juli 2007

 

Aanwezig:     Jan Budding, Immy Kroon, Douwe Buwalda, Roland Snijders, Ton Mars, Evelien Priester

Afwezig:         Vincent Boelhouwer (wijkcoördinator), Robert Beekman, Wil de Korte

 

1.      Opening

De voorzitter opent de vergadering. Omwonenden en belanghebbenden van de Gouden Gunje zijn op uitnodiging bij de Dorpsraad om de bijeenkomst over de Gouden Gunje, georganiseerd door Woon op Maat, huisarts en fysiotherapeuten, te evalueren.

2.      Publieke tribune

De voorzitter opent de vergadering en geeft een presentatie over potentiële locaties voor een zorgcentrum. Locaties met een sociaal medische bestemming zijn Heliomare en De Moriaan. De Gouden Gunje heeft een horeca bestemming.

 

Vragen uit het publiek:

-          Wat is de reden dat de huisarts in het verleden uit De Moriaan is vertrokken? De heer Oudvorst gaf de voorkeur aan een praktijk aan huis. Het contract met de Moriaan, afgesloten door de Kruisvereniging, is daarna beeindigd.

-          Waarom is de Moriaan geschikt? De Moriaan heeft een sociaal medische bestemming. Het ligt centraal in het dorp. Omwonenden zouden relatief weinig overlast hebben van een zorgcentrum. De gemeente heeft het plan om De Moriaan, wegens veroudering, te vervangen. Hierdoor ontstaat een nieuwe bouwlocatie. Een zorgcentrum en woningen voor mensen met zorg kan een optie zijn.

-          Een omwonende is bezorgd over de huidige woningen van de Gouden Gunje. Wat komt er in de plaats als zorgwoningen naar De Moriaan verplaatst worden.

-          Een bewoner van de Gouden Gunje maakt zich zorgen over de extra verkeersbewegingen, milieu, geluidsoverlast als het zorgcentrum komt op de plek van de Gouden Gunje.

-          Locatie Heliomare: grond die vrijkomt = erfpacht. We weten niet voor welke prijs de grond wordt verpacht. De kosten kunnen oplopen.

-          In de Gouden Gunje zijn netto 9 woningen extra gepland. Het gaat om beschermd wonen.

 

Conclusie van deze avond:
Omwonenden en belanghebbenden die de Dorpsraad bijwonen wensen:|
- dat de appartementen in de Gouden Gunje gemoderniseerd worden.

- keuren het zorgcentrum bij de Gouden Gunje af;

- wensen dat andere, meer geschikte locaties onderzocht worden.

De voorzitter koppelt deze informatie terug op de volgende bijeenkomst met de participanten van het zorgcentrum.

 

3.         Milieu

- Zienswijze rode contouren: het streekplan ligt ter inzage.

- Strandzonering paviljoen jaarrond van kop van pier (Velsen) tot aan Heemskerk. Jan en Douwe stellen zienswijze op met argumenten van de Dorpsraad ten aanzien van jaarrond paviljoens.

 

4.         Verhuizing Heliomare

Leden hebben geen opmerkingen ten aanzien van het persbericht van Heliomare. Jan handelt het af met Heliomare.

 

5.         Bezuinigingen gemeente

De Bibliotheek gaat in afgeslankte vorm verder. De burgemeester wil een afspraak met de Dorpsraad en Wijk aan Zee.

Ontwikkelingen met De Moriaan zijn op middellange termijn geschoven.

 

6.         Dorpsweide

Tijdens de bijeenkomst kwamen bewoners vooral met oplossingen. De gemeente hoefde zich daarom nagenoeg niet te verantwoorden.

 

notulen september 2007

Notulen bestuursvergadering

Dorpsraad 13 september 2007

 

Aanwezig:     Jan Budding, Immy Kroon, Douwe Buwalda, Wil de Korte, Roland Snijders, Tinie Klaver, Evelien Priester, Vincent Boelhouwer (wijkcoördinator),

Afwezig:         Robert Beekman, Ton Mars

 

Gemeente berichten

Inudatieveld

Het college heeft besloten in de 2e helft van september te starten met de werkzaamheden. Het veld wordt dichtgegooid, dichtgezaaid, de opzet van de overstort omhoog gehaald. De werkzaamheden duren tot einde van de maand.

De gemeente heeft ontheffing aangevraagd voor rugstreeppad. De ecoloog kijkt binnenkort of ze er nog zijn en dan worden ze gevangen.

Het college gaat voorbij aan afspraken tussen Dorpsraad/stichting Dorpsweide en wethouder Mosk waarin gezegd is dat de gemeente zou wachten met werkzaamheden totdat werkgroepen hierover nagedacht hebben.

 

De aftrap van de werkgroepen inudatieveld (afkoppeling en riolering met als resultaat sluiting overstort) en beheer Dorpsweide starten na de informatieavond van 27 september a.s. 

Douwe stuurt het voorstel voor samenstelling van de werkgroepen door aan Vincent. In een eerder stadium is deze mail aan de wethouder verstuurd. Douwe heeft hierop nog geen reactie ontvangen.

 

Ontrekken woningbestand

De gemeente is nog bezig met het onderzoek naar de visie over het  woningbestand en -behoefte van Wijk aan Zee. Vincent benadrukt dat de gemeente aandacht heeft voor het onderwerp ontrekken woningbestand.

Op ons verzoek vraagt Vincent na of de vergunningen, die noodzakelijk zijn om van Hotel de Wijck een onderkomen voor buitenlandse werknemers te maken, gepubliceerd worden.

 

Hogeweg/Bosweg

De gemeente organiseert een vervolgafspraak voor omwonenden.

 

Wijkbudget

Er liggen twee aanvragen voor speelvoorzieningen. Voor Neeltje Snijdershof en Stetweg.

 

Bomen

Op de speelplek Stetweg komt een uitbreiding van bomen. De omwonenden zijn hierover geïnformeerd.

De bomenvervanging in de Gasthuisstraat, de Voorstraat en het Boothuisplein gaat voorlopig niet door i.v.m. onderzoek afkoppeling riolering. De vervanging van bomen rond de kerk op het Julianaplein gaat wel door.

 

Einde gemeentelijke mededelingen

 

Heliomare

- Op 6 oktober houdt Heliomare open dag van 10.00 uur tot 15.00 uur. Heliomare

verwacht een grote opkomst. Monique nodigt de leden uit.

- Monique licht toe dat het Nijmanhuis is gesloopt. Heliomare heeft nog steeds de wens om hier een centrum voor mensen met een niet aangeboren herenletsel te bouwen. Op het moment geeft men prioriteit aan de ontwikkelingen op het Stationsplein.

 

 

notulen oktober 2007

 Vergadering Dorpsraad 10 oktober 2007

 

Aanwezig

Jan Budding, Ton Mars, Tinie Klaver, Douwe Buwalda, Immy Kroon, Wil de Korte, Roland Snijders, Evelien Priester
Gemeente: Vincent Boelhouwer
Heliomare: Monique Verhagen

Afwezig

Robert Beekman

 

De voorzitter opent de vergadering.
Monique Verhagen komt de Dorpsraad versterken. Zij wordt per direct benoemd tot lid. Monique gaat zich bezighouden met de communicatie van de Dorpsraad.

 

Gemeentelijke berichten

·         Half november zijn de resultaten van de evaluatie parkeervergunningenstelsel en de parkeertellingen bekend. Vincent wil de resultaten en vervolgacties graag met de Dorpsraad bespreken. Vincent maakt afspraak met Immy en Ton.

·         Speeltoestel Stetweg: de aanschaf van het nieuwe speeltoestel kost totaal €22.326,-. Met de bijdrage van €4043,63 uit het budget kinderen Dorpsraad en een bijdrage van €9000,- uit het wijkbudget 2007 (€6000,-) en 2008 (€3000,-) is het mogelijk om het speeltoestel dit jaar te plaatsen. De overige kosten komen voor rekening van de gemeente.

·         Fietsenstalling parkeerplaats R. Aertszweg (bij Hotel Hoge Duin): het gaat hier om een asbestlocatie. De milieudienst maakt een plan van aanpak. Dat plan moet getoetst worden door de milieu inspectie VROM. Vincent verwacht begin 2008 een rapport hierover.

·         Werkgroep beheer dorpsweide: de werkgroep mag starten. Vincent geeft aan dat er in de werkgroep ook een vertegenwoordiger nodig is vanuit de ondernemers en  SAWAZ. Vincent vraagt aan Immy Kroon wie hij kan benaderen voor een vertegenwoordiger van SAWAZ.  Dorpsraad geeft aan dat er behoefte is aan een vooroverleg met de gemeente voordat de eerste bijeenkomst zal plaatsvinden.

·         Themabijeenkomst 9 oktober: Vincent vraagt naar onze ervaringen. Jan licht toe dat omwonenden boos en teleurgesteld waren. Evelien zegt teleurgesteld te zijn dat de gemeente niet de hand in eigen boezem steekt. Zij hebben de vergunningen niet op orde en kiezen voor gedogen.

·         Ambtenaren hebben vanmiddag op verzoek van de eigenaren het huis naast hotel de Wijck bezocht. Hier verblijven 10 mensen en er zit geen gebruiksvergunning op. De gemeente heeft de eigenaar BenN verzocht om het gebruik van woning te handhaven en dat betekent maximaal 4 personen.

·         De vorige eigenaar (Paul Meiland) moet bij de gemeente aangeven dat het hotel van eigenaar veranderd is. Dat is nog niet gebeurd.

·         Procedure nieuwe burgemeester: Vincent is niet op de hoogte van de stand van zaken. Naschrift gemeente; momenteel loopt de selectieprocedure. Hiervoor is een vertrouwenscommissie samengesteld bestaande uit de vier fractievoorzitters een wethouder en de raadsgriffier. In de raadsvergadering van 30 mei 2007 is de profielschets en de verordening op de vertrouwenscommissie vastgesteld (zie ook www.beverwijk.nl / raads en commissievergaderingen / raadsvergadering 30-05-2007). Meer algemene informatie over de procedure burgemeesterbenoemingen kunt u vinden op
http://www.minbzk.nl/aspx/download.aspxfile=/contents/pages/84593/circulaireburgemeesterbenoemingen_nov2005.pdf
Als de link niet werkt kunt u bovenstaande kopieren.

 

 

 

 

 

 

verslag themavergadering 9 oktober 2007

Themabijeenkomst

Voor omwonenden Hotel de Wijck

Datum: 9 oktober 2007

 

Aanwezigen: dorpsbewoners, diverse leden van de dorpsraad, van de gemeente: burgemeester F. Ravestein en ambtenaren de heren C. Gelaudie en D. Hulskes, van de politie wijkagent J. Knaap. Voorzitter: Jan Budding

 

De voorzitter heet burgemeester Ravestein welkom. De burgemeester licht toe dat die  middag tijdens B&W een plan van aanpak m.b.t. het huisvesten van buitenlandse werknemers is behandeld. Omdat B&W nader onderzoek wil doen, kan informatie aangaande het plan van aanpak deze avond niet besproken worden.

 

Probleem in kaart

De Dorpsraad ziet een trend ontstaan. Hotels maar ook woningen worden opgekocht met als doel huisvesting van buitenlandse werknemers. De verhouding raakt zoek. Er komen bovendien klachten binnen van omwonenden over overlast, parkeerdruk e.d.

De Dorpsraad heeft deze themabijeenkomst georganiseerd om ervaringen, eventuele klachten en oplossingen aan te horen. Tijdens de vergadering van de Dorpsraad  op 10 oktober bespreken de leden wat ze met de reacties doen.  

 

Weg naar deze bijeenkomst

De voorzitter geeft een korte uiteenzetting waarom deze themabijeenkomst georganiseerd is.

Op 14 februari heeft de Dorpsraad een themabijeenkomst over de overlast van hotel Noordzee georganiseerd met de eigenaar van Hotel Noordzee (BenN) en omwonenden. De gemeente wilde hierbij alleen toehoorder zijn. Er zijn afspraken gemaakt tussen de BenN en omwonenden om klachten te melden. Het verslag van deze vergadering is naar de gemeente gestuurd.

Op 3 oktober jl. vond een evaluatie plaats, met omwonenden. Het bedrijf BenN, de eigenaar van Hotel Noordzee, gaf per brief te kennen dat het niet verantwoordelijk wil  zijn maar de exploitant en dat het alleen nog schriftelijk wil communiceren. De conclusie van de bijeenkomst was dat een verslechtering van de situatie heeft plaatsgevonden.

 

In een brief d.d. 9 oktober laat BenN weten dat per 1 oktober buitenlandse werknemers in hotel de Wijck gehuisvest zijn en dat tot dusverre geen klachten zijn binnengekomen. De opstart zou ordentelijk en zonder buitensporige overlast zijn verlopen.

 

Klachten

·         Tot 9 oktober zijn veel klachten bij de Dorpsraad binnengekomen. Onder andere: lichtoverlast, geluidsoverlast, parkeerdruk, wilplassen. Een overzicht is bij de Dorpsraad beschikbaar.
Een ander klachtenoverzicht van bewoner Ton Mars wordt aan ambtenaren overhandigd.

·         Verschillende bewoners (minimaal 4 aanwezigen) hebben een brief aan de gemeente verstuurd om de problematiek aan te kaarten. Geen van allen heeft een reactie ontvangen.

·         De parkeerdruk neemt toe: werknemers nemen parkeerplaatsen in. Op verschillende plekken in het dorp worden auto’s langdurig geparkeerd.·         Op de Julianaweg bezorgt SBA uitzendbureau ook overlast.

·         Eigenaar Van hotel de Klugte: parkeeroverlast, blikjes in de tuin, geluidsoverlast van mensen die van hotel Noordzee naar hotel de Wijck lopen, langdurig parkeren. 

·         Het gerucht gaat dat Corus het Chess Tournament zich zou willen terugtrekken i.v.m. te kort aan bedden.

·         Een bewoner meldt dat de koop niet eerlijk is verlopen. Dat is een civiele zaak waar de Dorpsraad zich niet mee bezighoudt.

 

Gemeentelijke vergunningen
De gemeente kiest voor gedogen. Een bewoner vraagt waarom deze keuze is gemaakt. Hierop wil de gemeente geen antwoord geven.

De gemeente is verantwoordelijk voor het afgeven van diverse vergunningen bij verandering van eigenaar. Diverse vergunningen werden besproken.

·         Gebruiksvergunning
De heer Gelaudie licht toe dat ambtenaren de locatie bezocht hebben. Er is een gebruiksvergunning. Er wordt geen aantal personen in de gebruikersvergunning genoemd. Dit punt wordt tegengesproken door een inwoner die ook onderzoek heeft gedaan. De gebruiksvergunning bestaat en is gedateerd, (1989). In de gedateerde vergunning staat 30 personen. Dit zou zelfs per ruimte geclassificeerd moeten worden.

De heer Gelaudi is niet op de hoogte van het aantal. De brandweer bezoekt hotel de Wijck op korte termijn om de vergunning te controleren.
- Registratie: Een onderdeel van de gebruiksvergunning is het registreren van personen. Bij het 1e bezoek heeft de gemeente 46 personen in hotel de Wijck geregistreerd. Een bewoner vanuit de zaal betwijfelt of registratie plaatsvindt.

·         Exploitatievergunning
De heer Gelaudi licht toe dat bij een nieuwe eigenaar een nieuwe exploitatievergunning verleend moet worden. De gemeente weet niet wie de feitelijke exploitant is en is dat nu aan het onderzoeken.

·         Bestemmingsplan
De heer Gelaudi licht toe dat het bestemmingsplan  Wijk aan Zee 1979 sterk verouderd is. Het gebruik is ruim opgezet. Bij hotel staat hotel en pension en bij woningen staat alleen woningen, dus niet gespecificeerd. Aanpassing van het bestemmingsplan neemt 2 a 3 jaar in beslag. Onderdeel van de procedure is overleg met provincie en andere belanghebbenden, zonder bezwaar duurt dat ongeveer 2 jaar. Maar met bezwaren kan het oplopen tot zo’n 6 a 7 jaar.
De gemeente is bezig met de ontwikkeling van een structuurplan.

·         Bouwvergunning
BWT, Bouw en Woningtoezicht heeft het gebouw geïnspecteerd en ziet bij het huidige gebruik geen reden om een aanvraag voor een bouwvergunning af te dwingen.

·         Het huisvestingverordening voor huur- en koopwoningen is verouderd. Boven een bedrag van 130.000 eur mag je met een huis doen wat je wilt. In sommige gemeenten is dit bedrag verhoogd om het opkopen van woningen tegen te gaan.

·         Toeristenbelasting: de ambtenaren beamen dat de buitenlandse werknemers toeristenbelasting betalen.

 

Gemeente licht toe dat het huis naast Hotel de Wijck ook bij de aankoop hoort. Hier is geen gebruikersvergunning voor. De gemeente zal de dag na de bijeenkomst een bezoek brengen aan dit pand.

 

 

 

 

 

Oplossing vanuit het dorp

·         Sluiting van het hotel totdat meer bekend is.

·         Geen vergunningen verlenen t.b.v. huisvesting van buitenlandse werknemers.

·         Een bewoner stelt voor dat de gemeente de eis gaat stellen dat een uitzendbureau ingeschreven moet zijn bij de organisatie voor vereniging internationale arbeidsbemiddeling? De heer Hulskes licht toe dat de gemeente onderhandelt met de exploitant, een bedrijf dat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De gemeente stelt verder geen eisen.

·         Regel op korte termijn parkeerverguningen.

·         Verhoog het bedrag in de huisvestingverordening voor huur- en koopwoningen.

·         Bewoners vrezen waardedaling. Een bewoner stelt voor de gemeente het verschil in WOZ waarde betaalt.

 

Burgemeester Ravestein zegt dat alle kustgemeenten last hebben van een toestroom van buitenlandse werknemers. Het is ook een landelijk probleem. Er wordt onderzoek gedaan naar speciale wetgeving voor dit probleem.

De gemeente is bezig om het probleem aan te pakken maar wil dit wel zorgvuldig doen.

Zij spreekt af dat zodra het plan van aanpak bekend is, de gemeente dit plan komt toelichten. Dat zal nog dit najaar zijn.

 

De Dorpsraad roept een emailadres voor klachten in het leven. Zodra het adres aangemaakt is, plaatsen we het op de website www.wijkaanzee.org. U kunt klachten sturen naar dat emailadres. De Dorpsraad zal de klachten bundelen en aan de gemeente doorgeven.

De gemeente vraagt om adressen waar huisvesting van buitenlandse werknemers verblijven. Deze adressen kunt u mailen naar het emailadres voor klachten.

Tijdelijk emailadres voor klachten aangaande dit onderwerp: jan.budding@gmail.com

 

Wijk aan Zee, 11 oktober 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

notulen november 2007
Notulen bestuursvergadering
Dorpsraad 14 november 2007
 
Aanwezig: Jan Budding, Immy Kroon, Douwe Buwalda, Wil de Korte, Roland Snijders, Monique Verhagen, Ton Mars, Vincent Boelhouwer (wijkcoördinator), Ella de Jong (notuliste)
Afwezig:    Evelien Priester, Tinie Klaver
 
 
Robert Beekman is uit Wijk aan Zee verhuisd en heeft opgezegd als lid van de dorpsraad en hij wordt zeer bedankt voor zijn inzet.
 
 
 Onttrekken woningbestand en tijdelijke (buitenlandse) werknemers
De gemeente heeft een nota geschreven over de tijdelijke (buitenlandse) werknemers en het onttrekken van het woningbestand in Wijk aan Zee. De nota is openbaar en kan opgevraagd worden bij de gemeente of ingezien worden in het Raadhuis van Wijk aan Zee. Er wordt een handhavingteam aangesteld om de controle op de panden uit te voeren.
Begin december wordt er een avond belegd waar uitleg wordt gegeven over het collegebesluit. 
 
Zwerfvuil
Na klachten van bewoners van de Rijckert Aertszweg en de Dorpswei over het zwerfvuil komt er iets meer duidelijkheid. De gemeente is verantwoordelijk voor het zwerfvuil van de openbare ruimte en dit wordt door de ReinUnie en een service team van de gemeente beheerd. Deze moeten voldoen aan bepaalde eisen. De dorpswei wordt daar niet in meegenomen. De zwerfvuil klachten kunnen gemeld worden bij: serviceteam@beverwijk.nl of telefoonnummer 0251 256260.
 
De Dorpsweide
Op zeer korte termijn komt er een plan voor de dorpswei. Er is een projectleider namens de gemeente aangesteld, de heer Geertsma, en er komt een beheergroep. Monique Verhagen zit namens de dorpsraad in de beheergroep en er wordt gezocht naar iemand die namens de paarden eigenaren in de groep plaats neemt. 
 
Speeltoestel en bomen Stetweg
Op 26 november wordt begonnen om de bomen en het speeltoestel te vervangen op de Stetweg. Dit initiatief is tot stand gekomen met medewerking van de dorpsraad.
 
 
notulen december 2007
Notulen bestuursvergadering
Dorpsraad 12 december 2007
 
Aanwezig: Jan Budding, Immy Kroon, Roland Snijders, Ton Mars, Vincent Boelhouwer (wijkcoördinator), Ella de Jong (notulist)
Afwezig:    Evelien Priester, Tinie Klaver, Wil de Korte, Monique Verhagen, Douwe Buwalda
 
 
Mededelingen wijkcoördinator
 
Onttrekken woningbestand en tijdelijke (buitenlandse) werknemers
De gemeente heeft op 3 december een vergadering belegd over de nota van tijdelijke (buitenlandse) werknemers en het onttrekken van het woningbestand in Wijk aan Zee. Er was een hoge opkomst en het was een beheerste avond. Een klachtenadres van de gemeente is er nog niet maar daar wordt aan gewerkt. Er zijn bewoners die met initiatieven gekomen zijn: Jan de Wildt wil de mensen uitnodigen voor een kerkdienst tijdens het kerstweekend, Vincent Negrijn wil een zaalvoetbal toernooi organiseren, SaWaZ probeert een koor samen te stellen met Poolse werknemers die tijdens het nieuwjaarsfeest op 5 januari 2008 zullen optreden.
 
 
Speeltoestel en bomen Stetweg
De gemeente wordt bedankt voor het plaatsen van het speeltoestel. Er wordt al veelvuldig gebruik van gemaakt.